กรมอุทยานฯ รับสมัครพนักงาน 81 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 - 23,430 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมอุทยานฯ รับสมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป 20 สายงาน 81 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 - 23,430 บาท โดยสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่ 28 ส.ค. - 11 ก.ย. 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 โดยเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2566 โดยการเปิดรับสมัครครั้งนี้ มีตำแหน่งอัตราว่าง 20 สายงาน รวม 81 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชวนรู้จัก "ตุ๊กกาย" สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ สัตว์จำพวกตุ๊กแก-จิ้งจก

“เศรษฐา”เดินหน้าเงินดิจิทัล 10,000 บาท เผย สัปดาห์หน้าเรียกคุยผู้เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มงานบริการ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,800 บาท
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 • นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • นายช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 31 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • นิติกร จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 23,430 บาท

สำหรับสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานรชาการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติทั่วไป 

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด เพราะกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อ่านรายละเอียดที่นี่

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ