ความเห็นเอกฉันท์! ผลสำรวจขยายเวลาปิดผับ ส่วนใหญ่ระบุปิดตี 2 ดีแล้ว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “นโยบาย ปิดผับตี 4 มาอีกแล้ว!” เกี่ยวกับแนวคิดการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจาก 02.00 น. ออกไปเป็น 04.00 น.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “นโยบาย ปิดผับตี 4 มาอีกแล้ว!” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับแนวคิดการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงในยามค่ำคืน จากเวลา 02.00 น. ออกไปเป็นเวลา 04.00 น.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การแจกเงินดิจิทัลวอลเลต ควรไปต่อหรือพอแค่นี้?”

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 59% ควรบังคับให้ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนต่อไป

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง 55.65% ระบุว่า ไม่เคยไปเที่ยว ขณะที่ 44.35% ระบุว่า เคยไปเที่ยว

เมื่อถามผู้ที่เคยไปเที่ยว (จำนวน 581 หน่วยตัวอย่าง) ถึงความถี่ในการเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง 57.66% ระบุว่า ไม่เคยไปเลย รองลงมา 33.22% ระบุว่า มีบ้างแล้วแต่โอกาส/เทศกาล  4.13% ระบุว่า เดือนละครั้ง 2.58% ระบุว่า อาทิตย์ละวัน 2.07% ระบุว่า เกือบทุกวัน (3-5 วัน/สัปดาห์) และ 0.34% ระบุว่า ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์)

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิง จากเวลา 02.00 น. ออกไปเป็นเวลา 04.00 น. โดยภาพรวม พบว่า 

 • 41.76% ระบุว่า ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น. เหมาะสมดีอยู่แล้ว เพราะ เป็นเวลาที่ไม่ดึกมากจนเกินไป ไม่เป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับสถานบันเทิง 
 • 23.66% ระบุว่า ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เพราะ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 • 17.56% ระบุว่า ควรจะอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศ เพราะ ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เป็นการเพิ่มช่วงเวลาในการหารายได้ให้กับผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง และกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง 
 • 8.32% ระบุว่า ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดึกแล้ว อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมได้ 
 • 4.35% ระบุว่า ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนในประเทศไทย เพราะ ไม่เป็นการส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
 • 4.27% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 
 • 0.08% ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ควรปิดสถานบันเทิง เวลา 03.00 น.

เมื่อพิจารณาเฉพาะความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง (จำนวน 581 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิง พบว่า 

 • 36.49% ระบุว่า ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น. เหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 • 30.29% ระบุว่า ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ
 • 25.13% ระบุว่า ควรจะอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศ 
 • 6.37% ระบุว่า ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. 
 • 0.52% ระบุว่า ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนในประเทศไทย 
 • 1.03% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 
 • 0.17% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ควรปิดสถานบันเทิง เวลา 03.00 น. 

ส่วนความคิดเห็นของผู้ที่ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง (จำนวน 729 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า 

 • 45.95% ระบุว่า ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น. เหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 • 18.38% ระบุว่า ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ 
 • 11.52% ระบุว่า ควรจะอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เหมือนกันทั่วประเทศ 
 • 9.88% ระบุว่า ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. 
 • 7.41% ระบุว่า ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนในประเทศไทย 
 • 6.86% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความมั่นใจของประชาชนต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว โดยภาพรวม พบว่า ตัวอย่าง 27.71% ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ และไม่ค่อยมั่นใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา 26.72% ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย 16.56% ระบุว่า มั่นใจมาก และ 1.30% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เมื่อพิจารณาเฉพาะความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง (จำนวน 581 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความมั่นใจต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว พบว่า 33.73% ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ รองลงมา 27.20% ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ 19.45% ระบุว่า มั่นใจมาก 18.93% ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย และ 0.69% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนความคิดเห็นของผู้ที่ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง (จำนวน 729 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า 32.92% ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย รองลงมา 28.12% ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ 22.91% ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ 14.27% ระบุว่า มั่นใจมาก และ 1.78% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับ โดยภาพรวม พบว่า ตัวอย่าง 46.41% ระบุว่า จำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับปัจจุบันเหมาะสมดีแล้ว รองลงมา 38.02% ระบุว่า ควรเพิ่มจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับ 8.17% ระบุว่า ควรยกเลิกด่านตรวจเมาแล้วขับทั้งหมด 5.80% ระบุว่า ควรลดจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับ และ 1.60% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

เมื่อพิจารณาเฉพาะความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง (จำนวน 581 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับ พบว่า 48.54% ระบุว่า จำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับปัจจุบันเหมาะสมดีแล้ว รองลงมา 34.60% ระบุว่า ควรเพิ่มจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับ 8.43% ระบุว่า ควรยกเลิกด่านตรวจเมาแล้วขับทั้งหมด 7.57% ระบุว่า ควรลดจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับ และ 0.86% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนความคิดเห็นของผู้ที่ไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง (จำนวน 729 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า 44.72% ระบุว่า จำนวน  ด่านตรวจเมาแล้วขับปัจจุบันเหมาะสมดีแล้ว รองลงมา 40.74% ระบุว่า ควรเพิ่มจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับ 7.96% ระบุว่า ควรยกเลิกด่านตรวจเมาแล้วขับทั้งหมด 4.39% ระบุว่า ควรลดจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับ และ 2.19% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.63% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 18.01% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.66% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และ 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 48.02% เป็นเพศชาย และ 51.98% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง 10.15% มีอายุ 20-25 ปี 18.40% มีอายุ 26-35 ปี 19.54% มีอายุ 36-45 ปี 27.48% มีอายุ 46-59 ปี และ 24.43% มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 96.18% นับถือศาสนาพุทธ 3.28% นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.54% นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ

ตัวอย่าง 34.12% สถานภาพโสด 63.13% สมรส และ 2.75% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง 25.50% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 34.50% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8.01% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 27.10% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 4.89% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง 9.85% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16.41% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  21.30% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 11.68% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 17.71% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 19.92% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ 3.13% เป็นนักเรียน/นักศึกษา

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ