ศาลยุติธรรมเดินหน้า "โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน" รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครเยาวชน 3 จชต.


โดย PPTV Online

เผยแพร่




ศาลยุติธรรมเดินหน้าต่อเนื่อง "โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน" รุ่นที่ 8 เพิ่มภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมจริยธรรม หล่อหลอมจิตสำนึกเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่พลเมืองที่ดีในสังคมตามบริบทกฎหมายเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เผยว่า โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย เพราะพวกเขาต้องเติบโตท่ามกลางพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ และต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ส่งผลต่อการตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจจะเป็นการชี้นำให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่เปราะบาง

ก้าวเดินต่อ! ต้นกล้าตุลาการ รุ่น 11 ค่ายกฎหมายบ่มเพาะคุณธรรม สร้างรากเเก้วสู่สังคม

"อโนชา" ประธานศาลฎีกาคนใหม่ ลุยนโยบาย "4 ท." อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

2 กรณี ยื่นขอผู้จัดการมรดก ผ่าน ระบบ e-Filing โดยไม่ต้องไปศาล

เริ่ม 27 ม.ค. นี้ "เเผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง” ประชาชนฟ้องร้องได้ หากได้ของไม่ตรงปก!

อย่างเช่น พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมในการช่วยเหลือแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในสังคม

ศาลยุติธรรมตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้จัด "โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 8" ขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ถูกต้อง รวมถึงกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายของศาลยุติธรรมที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข และยังเป็นการต่อยอดให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นของตนเอง อันจะเป็นประโยชน์และนำความสงบสุขกลับมาสู่ชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยและประเทศชาติได้อย่างยั่งยื

โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน  นับเป็นโครงการสำคัญอีกหนึ่งโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย ที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม ทันโลก ของนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา ที่ได้ประกาศไว้นับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่ง สำนักงานศาลยุติธรรมจึงนำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมด้วยมาตรฐานเดียวกัน มีการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีที่ตั้งในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย หรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม https://iprd.coj.go.th หรือเฟซบุ๊กเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน https://www.facebook.com/BeliaThaiSejiwaSehati หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2541 2927 หรือ 0 2541 2329 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่าง 08.30 – 16.30 น.) 

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมของกลุ่มเยาวชน จะมีทั้งรูปแบบการอบรมที่หลากหลาย ทั้งวิชาการและกิจกรรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานศาลยุติธรรมมาให้ความรู้ อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชน การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กฎหมายอาญาและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายอิสลาม และการแนะแนวทางอาชีพนักกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของประเทศ เช่น ศาลฎีกา เป็นต้น

สำหรับโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2555

รุ่นที่ 1  มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน 
รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 120 คน
รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 117 คน
รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 120 คน
รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2560 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 150 คน
รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 120 คน
รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ. 2562 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 120 คน

นับถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1-7 ทั้งสิ้น จำนวน 847 คน โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กว่า 3,500 คน สำนักงานศาลยุติธรรม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้จะมีเด็กและเยาวชนให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากดังเช่นที่ผ่านมา

ตารางเชียร์ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ชิงมงกุฎ Miss Universe 2023 ลุ้น! รอบตัดสิน (Final) เช้า 19 พ.ย.นี้

เปิดปฏิทิน “เงินสงเคราะห์บุตร 2566” เช็กเลยเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

"เมสซี่"คนเดียวจ่อทุบสถิติชาติคว้ารางวัลบัลลงดอร์มากที่สุด

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ