นิด้าโพล เผยประชาชนไม่มั่นใจการแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพล เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ภัยไซเบอร์” โดยรูปแบบที่กังวลคือ ถูกหลอกโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ส่วน 40% ไม่ค่อยมั่นใจการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรัฐ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ภัยไซเบอร์” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล

นิด้าโพล เผย รถบรรทุกเกินกว่าน้ำหนัก เป็นจุดเริ่มต้นส่วยสติกเกอร์

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 59% ควรบังคับให้ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนต่อไป

ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ (เช่น เลขบัตรประชาชน รหัสผ่านต่าง ๆ เลขที่บัญชีธนาคาร รูปภาพส่วนตัว เป็นต้น) พบว่า ตัวอย่าง 38.85% ระบุว่า กังวลมาก รองลงมา 32.52% ระบุว่า ค่อนข้างกังวล 17.10% ระบุว่า ไม่กังวลเลย และ 11.53% ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล

ด้านรูปแบบของภัยไซเบอร์ที่ประชาชนกังวล พบว่า ตัวอย่าง 54.20% ระบุว่า ถูกหลอกโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รองลงมา 45.57% ระบุว่า ถูกแฮ็กข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ 45.11% ระบุว่า ถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น รหัส ATM บัตรเครดิต รหัสผ่านต่าง ๆ เลขบัตรประชาชน 41.98% ระบุว่า ถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญผ่าน Social Media, SMS, Website 24.20% ระบุว่า คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือถูกโจมตีด้วยไวรัสหรือมัลแวร์ชนิดอื่น ๆ จนเกิดความเสียหาย 17.48% ระบุว่า ถูกสอดส่องพฤติกรรมการใช้ Internet ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ 16.72% ระบุว่า ไม่กังวลใด ๆ เลย 16.26% ระบุว่า โดนดักฟังข้อมูล และ 14.66% ระบุว่า โดนเรียกค่าไถ่ข้อมูล

สำหรับความเสียหายจากภัยไซเบอร์ที่ประชาชนเคยได้รับ พบว่า ตัวอย่าง 80.76% ระบุว่า ไม่เคยได้รับความเสียหายใด ๆ เลย รองลงมา 12.06% ระบุว่า ถูกหลอกโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 4.66% ระบุว่า ถูกแฮ็กข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ 4.20% ระบุว่า ถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญผ่าน Social Media, SMS, Website 3.21% ระบุว่า ถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น รหัส ATM บัตรเครดิต รหัสผ่านต่าง ๆ เลขบัตรประชาชน 1.53% ระบุว่า คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือถูกโจมตีด้วยไวรัสหรือมัลแวร์ชนิดอื่น ๆ จนเกิดความเสียหาย 0.53% ระบุว่า ถูกสอดส่องพฤติกรรมการใช้ Internet ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ 0.31% ระบุว่า โดนเรียกค่าไถ่ข้อมูล และ 0.23% ระบุว่า โดนดักฟังข้อมูล

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความมั่นใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ตัวอย่าง 0.31% ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ รองลงมา 35.19% ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย 16.49% ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ 6.79% ระบุว่า มั่นใจมาก และ 1.22% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.55% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 18.01% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.74% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และ 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 48.09% เป็นเพศชาย และ 51.91% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง 12.90% อายุ 18-25 ปี 17.79% อายุ 26-35 ปี 18.93% อายุ 36-45 ปี 26.64% อายุ 46-59 ปี และ 23.74% อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 95.27% นับถือศาสนาพุทธ 3.74% นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.99% นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

ตัวอย่าง 34.27% สถานภาพโสด 62.52% สมรส และ 3.21% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง 24.43% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 34.58% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8.09% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 27.79% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 5.11% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง 10.00% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17.56% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 21.06% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 10.84% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 14.58% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 20.23% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ 5.73% เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง 23.21% ไม่มีรายได้ 19.39% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 27.33% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 10.08% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 4.12% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 5.03% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 10.84% ไม่ระบุรายได้

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ