ความเห็นเอกฉันท์! นิด้าโพลเผยผล ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ” ส่วนใหญ่เห็นด้วย-เหมาะสมดีแล้ว

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ

เตรียมเฮ! จ่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นของขวัญปีใหม่

เอกชนชี้ไตรภาคีขึ้นค่าแรงตามกฎหมาย ไม่มีรัฐบาลไหนสั่งทบทวนบอร์ดค่าจ้าง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มแรกเข้า ภายใน 2 ปี พบว่า 

 • 48.93% ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว 
 • 28.63% ระบุว่า ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการทุกกลุ่มไม่ว่าจะแรกเข้าหรือรับราชการมานานแล้ว 
 • 13.66% ระบุว่า ไม่ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการตอนนี้ 
 • 3.74% ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป 
 • 3.51% ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป 
 • 1.53% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราเพิ่มขึ้น 2-16 บาท พบว่า 

 • 35.11% ระบุว่า ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด
 • 28.40% ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป 
 • 28.32% ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว
 • 6.18% ระบุว่า ไม่ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ 
 • 0.84% ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป 
 • 1.15% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.55% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 18.01% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13.74% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และ 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 48.09% เป็นเพศชาย และ 51.91% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง 12.90% อายุ 18-25 ปี 17.79% อายุ 26-35 ปี 18.93% อายุ 36-45 ปี 26.64% อายุ 46-59 ปี และ 23.74% อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 95.65% นับถือศาสนาพุทธ 3.66% นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.69% นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

ตัวอย่าง 32.90% สถานภาพโสด 65.27% สมรส และ 1.83% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง 25.34% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 35.42% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8.86% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 24.96% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 5.42% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง 10.00% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17.02% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 21.30% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 12.98% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 15.50% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 18.70% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ 4.50% เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง 20.31% ไม่มีรายได้ 21.53% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 29.77% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 9.92% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 5.27% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 4.96% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 8.24% ไม่ระบุรายได้

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ