นิด้าโพลเผยผลสำรวจเรื่อง “เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี 2566 ที่ผ่านมา”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สิ่งที่เหนื่อยหน่าย คือ ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิต ส่วนสิ่งที่มีความสุขคือ ได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว มีงานทำ ไม่มีโรค และไม่มีหนี้สิน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี 2566 ที่ผ่านมา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในปี 2566 ที่ผ่านมา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ดูตรงไหน รู้ไว้ก่อนยื่นภาษี

แจกพิกัด “วัดแก้ชง” เสริมดวงปัง ต้อนรับปีมะโรง 2567

นิด้าโพล นิด้าโพล
ผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง "เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี 2566 ที่ผ่านมา"

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความสุขในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า 

 • 42.75% ระบุว่า ค่อนข้างมีความสุข เพราะได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว มีงานทำ ไม่มีโรค และไม่มีหนี้สิน 
 • 27.86% ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสุข เพราะ เศรษฐกิจไม่ดีราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และเบื่อความวุ่นวายทางการเมือง 
 • 18.63% ระบุว่า มีความสุขมาก เพราะ มีงานทำ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานและคนในครอบครัว ขณะที่บางส่วนระบุว่า เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น 
 • 10.69% ระบุว่า ไม่มีความสุขเลย เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่มีงานทำ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง ขณะที่บางส่วนระบุว่า มีปัญหาสุขภาพ 
 • 0.07% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนเหนื่อยหน่าย ในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า 

 • 58.63% ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ 
 • 25.42% ระบุว่า ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองทั้งในและนอกสภา
 • 23.13% ระบุว่า ปัญหาภัยไซเบอร์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การแฮกข้อมูล เป็นต้น
 • 20.76% ระบุว่า ปัญหาราคาพลังงาน
 • 20.23% ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ โรคระบาด
 • 19.54% ระบุว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 • 16.03% ระบุว่า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
 • 13.89% ระบุว่า ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • 11.91% ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ 
 • 10.61% ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
 • 9.85% ระบุว่า ไม่เหนื่อยหน่ายกับอะไรเลย
 • 9.62% ระบุว่า ปัญหาการคอรัปชันในทุกระดับ
 • 7.56% ระบุว่า ปัญหาการจราจร
 • 5.65% ระบุว่า ปัญหากระบวนการยุติธรรม
 • 5.19% ระบุว่า ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม ในระบบราชการ
 • 4.58% ระบุว่า ปัญหาสงคราม ความขัดแย้งในต่างประเทศ
 • 0.92% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาการทำงาน ปัญหาครอบครัว และปัญหาความรัก  

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.55% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 18.01% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.74% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และ 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 48.09% เป็นเพศชาย และ 51.91% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง 12.90% อายุ 18-25 ปี 17.79% อายุ 26-35 ปี 18.93% อายุ 36-45 ปี 26.64% อายุ 46-59 ปี และ 23.74% อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 96.03% นับถือศาสนาพุทธ 3.44% นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.53% นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ

ตัวอย่าง 33.21% สถานภาพโสด 64.58% สมรส และ 2.21% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง 25.88% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 35.80% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8.24% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 25.88% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 4.20% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง 9.69% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16.11% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 21.22% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 12.75% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 17.18% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 18.09% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ 4.96% เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง 20.31% ไม่มีรายได้ 23.21% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 27.56% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 9.69% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 4.96% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 4.35% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 9.92% ไม่ระบุรายได้

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ