เช็กวันจ่ายเงินผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ที่นี่!


โดย PPTV Online

เผยแพร่




กรมบัญชีกลางประกาศแล้ว พร้อมจ่ายเงินผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ 2567 เช็กเงื่อนไข-วันโอนเงิน ที่นี่!

กรมบัญชีกลางเพิ่มช่องทางจ่ายเงินสงเคราะห์คนชรารายได้น้อยไม่ครบถ้วน

เช็กเลย “เบี้ยผู้สูงอายุ 2567” เดือน เม.ย. โอนเข้าบัญชีวันนี้!

5 บัตรเครดิต สาย Cash Back สุดคุ้ม ปี 2024 ได้เงินคืน เหมือนไม่ได้จ่าย!

ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเฮ! ล่าสุดกรมบัญชีกลางประกาศแล้ว พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ 2567

โดย นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปฏิทินจ่ายเงินผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 เช็กเงื่อนไข-วันโอนเงิน ที่นี่ กรมบัญชีกลาง
ปฏิทินจ่ายเงินผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ 2567

ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2567 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส และกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งจะโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น

(2) บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ

เงื่อนไขการรับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ

โดยมีเงื่อนไขการได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 

 • เกิดก่อน 1 มกราคม 2507 จะได้รับสิทธิเดือนมกราคม-กันยายน 2567 โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 300 บาท, ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2567 จำนวน 300 บาท, ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 31 มกราคม 2507 จะได้รับสิทธิเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2567 โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 200 บาท, ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2567 จำนวน 300 บาท, ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2507 จะได้รับสิทธิเดือนมีนาคม-กันยายน 2567 โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 100 บาท, ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2567 จำนวน 300 บาท, ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 31 มีนาคม 2507 จะได้รับสิทธิเดือนเมษายน-กันยายน 2567 โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 300 บาท และครั้งสองในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 30 เมษายน 2507 จะได้รับสิทธิเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2567 โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 200 บาท และครั้งสองในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 31 พฤษภาคม 2507 จะได้รับสิทธิเดือนมิถุนายน-กันยายน 2567 โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 100 บาท และครั้งสองในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 30 มิถุนายน 2507 จะได้รับสิทธิเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2567 ซึ่งจะจ่ายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 31 กรกฏาคม 2507 จะได้รับสิทธิเดือนสิงหาคม-กันยายน 2567 ซึ่งจะจ่ายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 200 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 31 สิงหาคม 2507 จะได้รับสิทธิเดือนกันยายน 2567 และจะจ่ายในเดือนเดียวกัน จำนวน 100 บาท

การโอนเงินสงเคราะห์ฯ แบ่งรอบตามวันเดือนปีเกิด

การโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ประจำปีงบประมาณ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

การโอนเงินงวดมีนาคม 2567

 • เกิดก่อน 1 มกราคม 2495 จะจ่ายเงินวันที่ 11 มีนาคม 2567
 • เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2495 - 31 ธันวาคม 2501 จะจ่ายเงินวันที่ 12 มีนาคม 2567
 • เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2502 - 29 กุมภาพันธ์ 2507 จะจ่ายเงินวันที่ 13 มีนาคม 2567

*หมายเหตุ ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ในกรณีมีบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกกับเลขประจำตัวประชาชนภายใน 6 มีนาคม 2567 และกรณีที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ ต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2567

การโอนเงินงวดมิถุนายน 2567

 • เกิดก่อน 1 มกราคม 2495 จะจ่ายเงินวันที่ 11 มิถุนายน 2567
 • เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2495 - 31 ธันวาคม 2501 จะจ่ายเงินวันที่ 12 มิถุนายน 2567
 • เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2502 - 29 กุมภาพันธ์ 2507 จะจ่ายเงินวันที่ 13 มิถุนายน 2567

*หมายเหตุ ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 พฤษภาคม 2567 แต่ในกรณีมีบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกกับเลขประจำตัวประชาชนภายใน 5 มิถุนายน 2567 และกรณีที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ ต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นภายใน 20 พฤษภาคม 2567

การโอนเงินงวดกันยายน 2567

 • เกิดก่อน 1 มกราคม 2495 จะจ่ายเงินวันที่ 11 กันยายน 2567
 • เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2495 - 31 ธันวาคม 2501 จะจ่ายเงินวันที่ 12 กันยายน 2567
 • เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2502 - 29 กุมภาพันธ์ 2507 จะจ่ายเงินวันที่ 13 กันยายน 2567

*หมายเหตุ ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 สิงหาคม 2567 แต่ในกรณีมีบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกกับเลขประจำตัวประชาชนภายใน 5 กันยายน 2567 และกรณีที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ ต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นภายใน 20 สิงหาคม 2567

 

มท.เปิดแอปฯตรวจเบี้ยผู้สูงอายุ - ผู้พิการ

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต เหตุโรงงานพลุระเบิด สุพรรณบุรี

ศาลสั่ง “ศักดิ์สยาม” พ้นรมต.เซ่นปมหุ้น หจก.บุรีเจริญฯ

“ตรุษจีน 2567” วันจ่าย-วันไหว้-วันเที่ยว ตรงกับวันไหน ทำไมแต่ละปีไม่ตรงกัน

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ