ป.ป.ช.รับสมัครนักสืบสวนคดีทุจริต 169 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ 169 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ รวม 169 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

สำหรับตำแหน่งงานที่รับ จำนวน 169 อัตรา คือ นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ แบ่งเป็น เพศชาย 155 อัตรา เพศหญิง 14 อัตรา

รับสมัครคนทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุดร่วม 7 หมื่นบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร 'นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ' 5 อัตรา

ป.ป.ช.รับสมัครงานนักสืบสวนคดีทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ

 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ ป.ป.ช.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ ป.ป.ช.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและการข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริต การสืบสวนทั้งก่อนและหลังการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการไต่สวนเบื้องตันหรือการไต่สวน งานเก็บรวบรวมและตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน และงานรักษาความปลอดภัยที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริต การศึกษาทฤษฎีและยุทธวิธีด้านการหาข่าว การร่วมจัดทำระบบข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การติดตามความเคลื่อนไหวพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการข่าว

รวมทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อจัดทำรายงานและประเมินสถานการณ์ข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริต การติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเป็นพยานและบุคคลที่ถูกหมายของศาล การคุ้มครองพยาน การรักษาความปลอตภัยของบุคคลสำคัญ อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน ของสำนักงาน ป.ป.ช.

จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รายงาน ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานการข่าวเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 32 ข. และข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

ข. ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง
 • เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงานหรือพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประซาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน เป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. หรือเป็นโรคตามที่ กปปช. กำหนด

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 6 มีนาคม 2567

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ที่มา : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

9 ก.พ. ไหว้ตรุษจีน 2567 จุดธูปกี่ดอก เวลาไหนดี พร้อมทิศมงคลเสริมเฮง

กสิกร ชี้แจง ปัญหาเงินถูกถอนออกจากบัญชีเอง แนะ เก็บบัตร ATM - เดบิต ไว้กับตัว

สรุปจบประเด็นดราม่า! บ้านคุณยายพิธา-ตระกูลอภัยวงศ์

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ