เกณฑ์การขอรับการให้บริการผู้สูงอายุ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลักเกณฑ์การขอรับการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม ประสบปัญหาด้านครอบครัว ถูกทารุณกรรม ถูกแสดงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถูกทอดทิ้ง ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี

คอนเทนต์แนะนำ
คุณสมบัติ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ รับ 3,000 บาท
แจ้งผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบวงเงินคงเหลือเพื่อรับเงินคืน

หลักเกณฑ์การขอรับการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี ทำเนียบรัฐบาล
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยการขอรับความช่วยเหลือหลัก ๆ ทำได้ 2 ทาง

  • ในกรุงเทพฯ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
  • ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 76 จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศฑส.) 11 แห่ง และหน่วยงานในสังกัด พม. ที่อยู่ในจังหวัดนั้น

สิ่งที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับการช่วยเหลือ คือ 

กรณีผู้สูงอายุแจ้งเรื่องเองต้องใช้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

หากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นพบเห็น

  • ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้แจ้งเรื่องมาใช้ประกอบเป็นเอกสารยื่น

กรณีไม่มีหลักฐาน

  • ให้มีหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้ว่าผู้สูงอายุมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ

จะให้ความช่วยเหลือในรูปเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท หรือมอบเป็นสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ใน 1 ปีสามารถช่วยเหลือได้ 3 ครั้ง

โดยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ ก่อนจะรวบรวมข้อมูลส่งให้ พม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์จริง หากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่านผ่าน จะช่วยเหลือ 3 รูปแบบ คือ 

  • โอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
  • เช็ค 
  • เงินสด (โดยมีใบสำคัญรับเงิน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ลงนามเป็นพยานให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่ายประกอบ)

 

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ