ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามจอดรถในช่องเว้าเกาะกลางถนน ใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษาประกาศห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 26 สถานี เว้นรถดูแลระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีผล 9 มี.ค. 2567

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้สถานี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยได้มีการจัดทําช่องเว้าเข้าไปในเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเฉพาะรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส  

เตือนฉบับสุดท้าย นครราชสีมา-บุรีรัมย์เจอ “พายุฤดูร้อน” ถึง 10 มี.ค.  

ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ฉบับที่ 7 ฝนจ่อถล่มไทยหลายพื้นที่  

 

ราชกิจจานุเบกษา ช่างภาพพีพีทีวี
ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามจอดรถในช่องเว้าเกาะกลางถนน ใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

แต่ปรากฏว่า มีประชาชนนํารถเข้าไปจอดในบริเวณดังกล่าว ทําให้รถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่สามารถจอดรถได้  

ประกอบกับมีการจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรในทางเดินรถ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจรในบริเวณดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทําได้  

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในบริเวณ ช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้สถานี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังต่อไปนี้

๓.๑ สถานีห้าแยกลาดพร้าว

๓.๒ สถานีพหลโยธิน

๓.๓ สถานีรัชโยธิน

๓.๔ สถานีเสนานิคม

๓.๕ สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓.๖ สถานีกรมป่าไม้

๓.๗ สถานีบางบัว

๓.๘ สถานีกรมทหารราบที่ ๑๑

๓.๙ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ 

๓.๑๐ สถานีพหลโยธิน ๕๙ 

๓.๑๑ สถานีสายหยุด

๓.๑๒ สถานีสะพานใหม่

๓.๑๓ สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

๓.๑๔ สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

๓.๑๕ สถานีแยก คปอ.

๓.๑๖ สถานีบางจาก

๓.๑๗ สถานีปุณณวิถี 

๓.๑๘ สถานีอุดมสุข 

๓.๑๙ สถานีบางนา 

๓.๒๐ สถานีแบริ่ง

๓.๒๑ สถานีกรุงธนบุรี 

๓.๒๒ สถานีวงเวียนใหญ่

๓.๒๓ สถานีโพธิ์นิมิต

๓.๒๔. สถานีตลาดพลู

๓.๒๕ สถานีวุฒากาศ

๓.๒๖ สถานีโรงจอดและซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าบางหว้า

ข้อ ๔ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

พลตํารวจตรี ธวัช วงศ์สง่า

รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
 

 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ