เช็กที่นี่! วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการ สอบ ก.พ. 67 e-Exam


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการ สอบ ก.พ. 67 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam ประจำปี 2567 เช็กได้ที่นี่!

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 • ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเข้าสอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเครงครัด
 • ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-วิธีพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ก.พ. e-Exam 2567
เปิดปฏิทินการสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam เริ่มสมัคร 10 ม.ค.
สมัครสอบ ก.พ. 67 เช็กกำหนดการและศูนย์สอบ รอบ Paper & Pencil

ภาพประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ
 • ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสอบ โดยแสดงบัตรหรือเอกสารดังต่อไปนี้

บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ที่มีการอัปโหลดรูปถ่ายของตนเอง ที่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาต่ำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียตไม่น้อยกว่า 40KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

บัตรแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเพื่อแสดงตน

หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน

ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบลงทะเบียนเข้าสอบ กรณีต่อไปนี้

 • กรณีไม่มีบัตรประจำตัวสอบและบัตรแสดงตนไปแสดงคู่กัน
 • กรณีที่เลขประจำตัวประขาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
 • กรณีผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่ายที่ไม่ใช่ของตนเอง หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ กรณีต่อไปนี้

 • ไม่ลงทะเบียนเข้าสอบ
 • กรณีไม่มีบัตรประจำตัวสอบและบัตรแสดงตนไปแสดงคู่กัน
 • กรณีที่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
 • กรณีผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่ายที่ไม่ใช่ของตนเอง หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด

*หากตรวจพบกรณีดังกล่าว หลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว ผู้สมัครสอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบ โดยนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะ

 • บัตรประจำตัวสอบและบัตรแสดงตน หรือใบอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • ดินสอ
 • ยางลบ
 • ปากกา
 • บัตรหมายเลขที่นั่งสอบที่เจ้าหน้าที่แจกให้

ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กำหนด ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง

ภาพแผนดำเนินการสอบ e-Exam 2567 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
แผนดำเนินการสอบ e-Exam 2567

 • ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต และจะต้องถูกยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สอบลงทะเบียนเข้าสอบไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนเริ่มเวลาสอบ และผู้สอบที่ลงทะเบียนเข้าสอบแล้ว แต่ไปถึงห้องสอบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • ต้องนั่งสอบตามหมายเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วันและเวลาสอบ ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดหมายเลขที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ ผิดวันและเวลาที่กำหนด หากตรวจพบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และจะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบ
 • ต้องใช้กระดาษทดตามที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ และห้ามนำกระดาษทดออกจากห้องสอบเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะไม่ใด้รับการตรวจให้คะแนน
 • หลังจากลงมือทำตอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าศูนย์สอบตามที่กำหนด
 • ห้ามผู้สอบส่งสัญญาณคำตอบ คัดลอกข้อสอบและคำตอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ใด้รับการตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกคำเนินคดี
 • ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
 • ต้องหยุดทำตอบทันที เมื่อหมดเวลาทำตอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการสอบ หรือทำลายทรัพย์สินของทางราชการ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป อาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต่อไป

ผู้ที่เข้าสมัครสอบ สามารถตรวจสอบกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่ เอกสารแนบท้าย กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

พบ“น้องแคร์” หลังหายตัว ประทับตราพาสปอร์ตเข้ามาเลย์ ตั้งแต่ 28 ก.พ.

"บิ๊กโจ๊ก"ส่งทนายฟ้อง"บิ๊กเต่า" จ่อแถลงเปิดเส้นทางการเงิน งานนี้อาจตายหมู่

อุปกรณ์เครื่องบินไม่ทำงาน ร่วงวูบกลางอากาศ ผู้โดยสารลอยกระแทกเพดานเจ็บ

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ