หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครทหารพราน ประจำชายแดนใต้ 102 อัตรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 102 อัตรา เข้าปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สมัครได้ตั้งแต่ 15 มี.ค. - 14 เม.ย. 67

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพศชาย สอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมู่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 102 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 14 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

คอนเทนต์แนะนำ
สตม. รับสมัครตำรวจ 330 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 11 - 29 มี.ค. นี้
เริ่มแล้ว! กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการ 35 อัตรา ถึง 2 เม.ย. 67
เคล็ดลับเลือกบัตรเครดิตที่ใช่ ตัวช่วยใช้เงินให้คล่องขึ้น แถมไม่สร้างหนี้ระยะยาว

 

 

ภาพประกาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประกาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • สำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 ถึง 31 ธ.ค. 2548)
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่เคยถูกปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค หรือสภาพร่างกายหรือจิตใจซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามมาตรา 41 เป็นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด และมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 • ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2567 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับราชการทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ดำเนินการผ่อนผันแล้วจะต้องมีเอกสารยืนยันการผ่านการคัดเลือก (สด.43) หรือเอกสารการผ่อนผัน

เอกสาร-หลักฐานการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา
 • หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
 • ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา
 • ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • ใบรับรองการตรวจสุขภาพจิต จากสถานพยาบาลของรัฐ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะกรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 • เอกสารรับรองการผ่านงานหรือสำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆ (สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ)

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าสมัคร ค่าทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิต 200 บาท โดยระบบจะเปิดให้ชำระเงินค่าสมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และปิดการชำระเงินค่าสมัครในวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 20.00 น. และจะแจ้งรายชื่อ และวันสอบคัดเลือกของผู้สมัคร ใน วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567

การทดสอบร่างกาย

จะทดสอบที่ กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องมาถึงสถานที่ทดสอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจง และรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการ

ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้ารับการทดสอบทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง) จากสถานพยาบาล หรือตรวจด้วยตนเอง พร้อมนำผลการตรวจมาแสดงให้เจ้าหน้าในวันที่เข้าสอบคัดเลือก 

ทางหน่วยงานจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2567 สองช่องทาง ได้แก่

Website : http://www.marinesnavy.com

Facebook : https://facebook.com/กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร 073-709892 (ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

ที่มา : ประกาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

ผลบอลเอฟเอ คัพ แดงเดือด แมนยู แซงชนะ ลิเวอร์พูล 4-3 ช่วงต่อเวลา

มอเตอร์โชว์ 2024 จัดวันไหน ไฮไลต์มีอะไรบ้าง เช็กที่นี่

ประกาศฉบับที่ 1 พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 19-20 มี.ค.

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ใช้ปากเตะบอล | ยูโร 2024

ใช้ปากเตะบอล | ยูโร 2024

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ