กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั้งหมด 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา ค่าตอบแทนสูงสุด 21,000 บาท สมัครได้ระหว่าง 25 มี.ค. ถึง 10 เม.ย. 67

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค ทั้งหมด 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา ค่าตอบแทนสูงสุด 21,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 25 มี.ค. ถึง 10 เม.ย. 67 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คอนเทนต์แนะนำ
กรมทางหลวง รับสมัครข้าราชการ 42 อัตรา ระหว่าง 15 มี.ค. ถึง 4 เม.ย. 67
กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา เริ่มวันนี้ถึง 26 เม.ย. 67
กทม. รับคัดเลือก ปวช. ปวส. เข้าเป็นข้าราชการในสังกัด 899 อัตรา

ภาพประกาศ กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ กรมควบคุมโรค

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. แหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง ดังนี้

 • ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างประเทศ
 • ทางนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
 • ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ
 • ทางเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม
 • ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
 • ทางการจัดการนวัตกรรม
 • ทางการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • ทางการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
 • ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
 • ทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
 • ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

10.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. - 10 เม.ย. 67  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ที่มา : ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค

วิเคราะห์ฟุตบอลโลก 2026 ทีมชาติไทย พบ เกาหลีใต้ 26 มี.ค.67

ถ่ายทอดสด ทีมชาติไทย พบ เกาหลีใต้ ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก

"เศรษฐา​" ควันออกหู สื่อจี้ ที่มาเงินดิจิทัล ไล่​ไปฟังแถลงรายละเอียด​

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ