สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ 31 อัตรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 31 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. - 7 พ.ค.67

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรับสมัครบุคคล และเปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยเปิดรับทั้งหมด 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 31 อัตรา สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. - 7 พ.ค.67 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คอนเทนต์แนะนำ
วิทยุการบิน รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 113 อัตรา
กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา เริ่มวันนี้ถึง 26 เม.ย. 67
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่ 3-10 เม.ย. 67

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ 31 อัตรา สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประกาศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ด้านการปฏิบัติการ

1.1 จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติของหน่วยสถิติอันเป็นงานด้านสถิติขั้นแรก เพื่อให้การวางแผนงานด้านสถิติขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 เตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ

1.3 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง

1.4 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงานเพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์

2) ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบและร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3) ด้านการประสานงาน

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4) ด้านการบริการ

4.1 ให้บริการและเผยแพร่สถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจ

4.2 ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติเบื้องตัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นประ

โยชน์ในการดำเนินงานของตนเอง

4.3 ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในงานด้านวิชาการสถิติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

 

  1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานงานสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ด้านการปฏิบัติการ

1.1 สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็นฐานข้อมูลหรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ

1.2 สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดร่างตารางรายงานสถิติ ช่วยร่างแบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจสถิติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3 จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล

2) ด้านการบริการ

2.1 ให้บริการข้อมูลสถิติแก่บุคคลที่สนใจ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

2.2 ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครสอบ และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://nso.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา : ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ