ชลบุรีออกประกาศด่วน! ปิดพื้นที่ 90 วัน โกดังบ้านบึงพบกาก "แคดเมียม"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สั่งปิดพื้นที่โกดังเก็บสินค้า อ.บ้านบึง 90 วัน หลังพบกาก "แคดเมียม"

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ห้ามมิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่ใกล้จะเกิดสาธารณภัย สืบเนื่องจากกรณีตรวจพบกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทกากสังกะสีที่มีสารตะกั่วและแคดเมียมปนเปื้อน จำนวนมาก

คอนเทนต์แนะนำ
จับแล้ว! ชาวจีนเจ้าของโกดังชลบุรี ซุกกากแคดเมียม 7 พันตัน
อ.จุฬาฯ แนะวิธีจัดการ “แคดเมียม” เผยเป็นธาตุที่ไม่สามารถกำจัดได้

ประกาศปิดโกดังบ้านบึงพบกากแคดเมียม FB/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR
ชลบุรีออกประกาศ ปิดพื้นที่โกดังบ้านบึง พบกากแคดเมียม 90 วัน

ประกาศฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยปรากฎข้อเท็จจริงว่า พบกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทกากสังกะสีที่มีสารตะกั่ว และแคดเมียมปนเปื้อน จำนวนมากอยู่ภายในโกดังเก็บสินค้าของ บริษัท อิฟง จำกัด ตั้งอยู่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

โดยที่กากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทกากสังกะสีที่มีสารตะกั่วและแคดเมียมปนเปื้อน เป็นกากแร่อุตสาหกรรมอันตรายในปริมาณมากดังกล่าว มีลักษณะที่ใกล้จะเกิดสาธารณภัยอันเนื่องมาจากสารเคมีและวัตถุอันตรายขึ้นในพื้นที่ และการอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ประกาศ

ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งอยู่เลขที่ 394/2 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 64842 เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ ตามสิทธิหรือตามกฎหมายที่ให้อำนาจ หรือการดำเนินการเพื่อเป็นการบำบัดปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แจ้งต่อนายอำเภอบ้านบึงในฐานะผู้อำนวยการอำเภอก่อนเข้าดำเนินการ
ให้ผู้อำนวยการอำเภอใช้ดุลพินิจพิจารณาผ่อนปรนให้บุคคลใดเข้าพื้นที่ไปดำเนินการใด ๆ ได้โดยพิจารณาจากสิทธิหรืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ความจำเป็น 

มาตรการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และมาตรการป้องกันไม่ให้กากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทกากสังกะสีที่มีสารตะกั่วและแคดเมียมปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนประกอบกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งการดำเนินการมาตรการป้องกันอันตรายจากกากของเสียอุตสาหกรรม โดยมีสาระสำคัญ 4 ข้อ ดังนี้

  1. มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากกากอุตสาหกรรมอันตรายดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากกากอุตสาหกรรมอันตรายข้างต้น หากพบว่ามีการเจ็บป่วยเนื่องจากกรณีข้างต้น ให้รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีทราบทันที
  2. มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ โดยดำเนินมาตรการป้องกันไมให้เกิดมลพิษ และให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดภาวะมลพิษให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ดำเนินการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หากพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายให้มีคำสั่งห้ามใช้อาคารและให้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งให้ดำเนินการไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดให้มีแผนและมาตรการไม่ให้กากอุตสาหกรรมอันตรายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชน
  4. มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีใช้อำนาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร ปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ที่มีการประกาศห้าม

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR

ชลบุรีแจ้งแผน 4 ข้อ รับมือกากแคดเมียม FB/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR
ชลบุรีออกประกาศ ปิดพื้นที่โกดังบ้านบึง พบกากแคดเมียม 90 วัน

ชลบุรีออกมาตรการรับมือแคดเมียม FB/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR
ชลบุรีออกประกาศ ปิดพื้นที่โกดังบ้านบึง พบกากแคดเมียม 90 วัน

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ