กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา เริ่มวันนี้ ถึง 25 พ.ค. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ นายช่างศิลป์ และอื่น ๆ ทั้งหมด 16 อัตรา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2567

กรมศิลปากร สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2567 ทั้งหมด 16 ตำแหน่ง 16 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 10,430 - 18,000 บาท รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คอนเทนต์แนะนำ
สำนักงบประมาณ รับสมัครพนักงานธุรการ 16 อัตรา ถึง 13 พ.ค. 67
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการหลายอัตรา ถึง 9 พ.ค. 67
เริ่มแล้ว! กรมเจ้าท่า รับสมัครข้าราชการทั้งหมด 43 อัตรา ถึง 8 พ.ค. 67

ภาพประกาศ กรมศิลปากร กรมศิลปากร
ประกาศ กรมศิลปากร

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดีหรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

3. ตำแหน่ง คีตศิลปิน (ไทย) (ชาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์

4. ตำแหน่ง นายช่างหล่อ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาศิลปกรรมหรือสาขาวิชาเทคคนิคการผลิตหรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ

5. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างบุและช่างศิราภรณ์) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาเทคโนโลยี เครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง

6. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านประติมากรรม) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ความชานาญงานด้านประติมากรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจาก นายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

7. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถาปัตยกรรม หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม

8. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

11. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

12. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

13.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

14. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

15. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

16. ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียว

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ที่มา : ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2567

"ชาบี" ตำหนิลา ลีกา น่าอายไม่มีโกลไลน์ หลังบาร์ซ่า พ่าย เรอัล มาดริด

สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2023-24 อัปเดตล่าสุดทุกแมตช์แข่งขัน

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นเอาผิดพนักงานสอบสวน-นายกฯ มั่นใจได้กลับมาแน่!

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ