"อโนชา" เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในหลวง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 25 เม.ย. 2567 ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดโครงการ ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อธิบดีผู้พิพากษา เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมในพิธี ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คอนเทนต์แนะนำ
เริ่มแล้ว! ศาลอาญาเปิดแผนก "คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา"
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการหลายอัตรา ถึง 9 พ.ค. 67

ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศาลยุติธรรม
ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ

นอกจากนี้ ยังมีธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาวิศวกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำกัด) และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

นางอโนชา เปิดเผยว่า การจัดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน  เป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และยังมีอีก 10 กิจกรรมที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้เตรียมจัดทำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การที่ศาลยุติธรรมได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 31 ก.ค. 2567 เพื่อให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้รวมพลังในการส่งเสริมให้ประชาชนและคู่กรณีร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยสันติวิธี ลดปัญหาความขัดแย้ง ให้ข้อพิพาทยุติโดยเร็ว ด้วยความสมานฉันท์ และสร้างความปรองดอง รวมทั้งเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแรงร่วมใจนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และยังเป็นการสนองพระปฐมบรมราชโองการ ที่มีความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศาลยุติธรรม
ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ

ด้านนายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ศาลยุติธรรมจึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดกิจกรรมรณรงค์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยมีผู้ประนีประนอมทั้งบุคลากรในศาลบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือคู่ความให้สามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ศาลยุติธรรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจะยกระดับการนำระบบไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมาใช้เป็นหลัก ควบคู่กับการพิจารณาคดีของศาลและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถยุติหรือระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังส่งผลต่อการลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลด้วย อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีของศาลให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศาลยุติธรรม
ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ สถิติการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากที่มียื่นคำร้อง 11,296 เรื่องไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 88.77 จำนวนทุนทรัพย์ 424,958,551 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 - 19 เม.ย. 2567 มียื่นคำร้อง 26,326 เรื่อง ไกล่เกลี่ยสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 92.82 จำนวนทุนทรัพย์ 3,361,590,435 บาท

ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศาลยุติธรรม
ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ

ถ้าเข้าสู่สภาวะ “ลานีญา” จะเกิดอะไรขึ้น ส่งผลต่อไทยอย่างไร?

เปิดประวัติ “แก๊งยามากุจิ” แก๊งยากูซ่าอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น

“วันพืชมงคล 2567” โรงเรียน-ราชการ-เอกชนหยุดหรือไม่

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ