องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงาน-ลูกจ้างประจำ 46 อัตรา ถึง 10 พ.ค. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน-ลูกจ้างประจำ ทั้งหมด 46 อัตรา เงินเดือนระหว่าง 10,740 ถึง 16,830 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 10 พ.ค. 67

องค์การเภสัชกรรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ทั้งหมด 46 อัตรา รับสมัครผ่านทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. พนักงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส.

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 45 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี จำนวน 1 คน
 • ปวส. จำนวน 1 คน
 • ปวช. จำนวน 2 คน
 • ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน
 • ม.6 จำนวน 21 คน
 • ม.3/ม.6 จำนวน 17 คน

คอนเทนต์แนะนำ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครข้าราชการ 46 อัตรา ถึง 16 พ.ค. 67
เริ่มแล้ว! ศรชล. รับสมัครข้าราชการ 86 อัตรา ถึง 20 พ.ค. 67
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครข้าราชการ 14 อัตรา ถึง 14 พ.ค. 67

ภาพประกาศ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประกาศ องค์การเภสัชกรรม

อัตราเงินเดือน

 • ปริญญาตรี 16,830 บาท
 • ปวส. 13,410 บาท
 • ปวช. 11,350  บาท
 • ม.6 สายวิทย์ฯ 10,740 บาท
 • ม.6 10,740  บาท
 • ม.3 10,740  บาท

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ตำแหน่งในสังกัดฝ่ายผลิตยา, โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม, โรงงานผลิตยารังสิต 1, โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ, และการประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสีและสามารถปฏิบัติงานช่วงกลางคืนได้
 • พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ได้รับรองไว้แล้วกรณีใช้คุณวุฒิเทียบเท่า ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก
 • ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ E-mail : recruit@gpo.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ www.facbook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

 

ที่มา : ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ดร.เสรี ชี้ อุณหภูมิความร้อนลดลงช่วงกลางปี คาดฤดูฝนปีนี้เจอพายุโซนร้อน 18 ลูก

สรุป 24 ทีมสุดท้าย เตรียมลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2024

“ดาวพฤหัสย้าย 2567” คืออะไร ส่งผลต่อดวงชะตาอย่างไร-วิธีไหว้เสริมมงคล

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ