การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ทั้งหมด 86 อัตรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานทั้งหมด 23 คุณวุฒิ 86 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 20,040 บาท สมัครได้ระหว่าง 24 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ทั้งหมด 23 คุณวุฒิในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งหมด 86 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. นักการตลาด 5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,040 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางการตลาด โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด

คอนเทนต์แนะนำ
สำนักงานเขตห้วยขวาง-ศูนย์เอราวัณ รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 32 อัตรา
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเข้าเป็นทหารในสังกัด 66 อัตรา ถึง 30 มิ.ย. 67
เริ่มแล้ว! กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา ถึง 27 มิ.ย.

ภาพการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง

2. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านวิชาการ) จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรีทางสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง)
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)
 • ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

3. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านปฏิบัติการ) จำนวน 21 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรีทางสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง)
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)
 • ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

4. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ด้านธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรีทางสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง)
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)
 • ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน)
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
 • ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

5. วิศวกรโยธา 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • ทางวิศวกรรมโยธา
 • ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
 • ทางวิศวกรรมสำรวจ
 • ทางวิศวกรรมโยธาโครงสร้างพื้นฐาน

6.  วิศวกรเครื่องกล 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • ทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • ทางวิศวกรรมยานยนต์

7. วิศวกรเครื่องกล 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9. นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ทางการพัฒนาชุมชน
 • ทางการพัฒนาสังคม
 • ทางรัฐศาสตร์
 • ทางรัฐประศาสนศาสตร์

10. บุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • ทางบริหารรัฐกิจ

11. นักฝึกอบรม 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • ทางบริหารรัฐกิจ
 • ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมโทรคมนาคม

12. นิติกร 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

13. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • ทางการประชาสัมพันธ์
 • ทางนิเทศศาสตร์
 • ทางวารสารศาสตร์
 • ทางสื่อสารมวลชน
 • ทางวารสารสนเทศ
 • ทางการโฆษณา
 • ทางการกระจายเสียง
 • ทางการภาพยนตร์และภาพนิ่ง
 • ทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 • ทางสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • ทางสื่อสารการตลาดดิจิทัล

14. เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางภาษา

 • ศิลปศาสตร์
 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์
 • ครุศาสตร์

15. นักบัญชี 4 จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

16. นักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

17. นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

 • ทางคอมพิวเตอร์
 • ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทางวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร

18. นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

 • ทางคอมพิวเตอร์
 • ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทางวิทยาการข้อมูล

19. สถาปนิก 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม

20. นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการโลจิสติกส

21. นักรังสีการแพทย์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค

22. พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล

23. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

24. ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 13 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

25. ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

26. ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาโยธา

27. ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสมัครสอบทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศที่ ฝทม. 4 /2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ที่มา: ประกาศที่ ฝทม. 4 /2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

วิเคราะห์บอล! ยูโร 2024 เยอรมนี พบ ฮังการี 19 มิ.ย.67

20 มิ.ย. 67! กฟน.ประกาศ “ดับไฟ” 9 พื้นที่ ในกทม.- สมุทรปราการ

“สนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์สลับขั้ว” กำลังจะเกิด! มันคืออะไรและมีผลอย่างไร?

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ