ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น.

BUKHARA ดินแดนอารยธรรมอันเก่าแก่

BUKHARA ดินแดนอารยธรรมอันเก่าแก่

28