ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น.

BUKHARA ดินแดนอารยธรรมอันเก่าแก่

วีดีโอถัดไป

THE ARK FORTRESS ป้อมปราการแห่งอดีตกาล

พาซ่า Bazaar

BUKHARA ดินแดนอารยธรรมอันเก่าแก่