นิด้าโพลเผยผลสำรวจ ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร?


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อย่างไร” ซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,326 หน่วยตัวอย่าง

สถิติชาวอเมริกันกว่า 4.6 หมื่นคนเจอโกงคริปโทฯ สูญเงินพันล้านดอลลาร์

“ชัชชาติ” ลั่น กทม.จะเป็นผู้นำทำสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อส่งต่อให้แก่ลูกหลาน

เกี่ยวกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่ออนาคตรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า

  • 46.23%  ระบุว่า จะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน
  • 28.81% ระบุว่า จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน
  • 24.96% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่ 

เมื่อถามตัวอย่างที่ระบุว่า รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน และไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่ (จำนวน 713 หน่วยตัวอย่าง) ว่าหากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 ท่านคิดว่าพลเอกประยุทธ์ จะยุบสภา หรือลาออกหรือถูกให้พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า

  • 45.58% ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะประกาศยุบสภา
  • 32.68% ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะถูกให้พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
  • 21.74% ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะประกาศลาออก
  •  

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.60% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 26.32% มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง 18.10% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.18% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 13.80% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง 47.89% เป็นเพศชาย และ 52.11% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 13.12 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.65 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.23 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.85 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.15 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.78 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.39 นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.83% นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ ตัวอย่าง 30.24% สถานภาพโสด 67.65% สมรสแล้ว และ 2.11% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่าง 26.47% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 34.77% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 7.39% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 26.54% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4.75% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 0.08% ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง 9.96% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15.99% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 21.19%ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 13.50% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 13.42% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 20.36% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 5.35% เป็นนักเรียน/นักศึกษา และ 0.23% ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง 22.47% ไม่มีรายได้ 20.74% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 28.73% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 10.41% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 4.07% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 3.85% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 9.73% ไม่ระบุรายได้

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ