ครม.นัดเกือบสุดท้าย เพิ่มค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ออกหวยแบบใหม่ เวนคืนหลายที่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดวาระ ครม. วันนี้ (14 มี.ค.66) เป็นนัดเกือบสุดท้ายก่อนประกาศยุบสภา ยังมีหลายวาระที่ต้องพิจารณา ทั้ง เพิ่มเงินเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ออกหวยแบบใหม่ และพื้นที่เวนคืน

การประชุม ครม. โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้มีหลายวาระน่าสนใจ ซึ่งที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่าง เช่น การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดลงทะเบียนค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
รวมไว้ที่นี่! ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภารกิจเสร็จสิ้น! สืบสวนนครบาลเผย "สารวัตรคลั่ง" บาดเจ็บถูกนำตัวส่ง รพ.

การปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ร่างระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่...) พ.ศ...)

ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เวนคืนที่ดินหลายแห่ง

  • ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลป่างิ้ว ตําบลศาลาแดง ตําบลย่านซื่อ ตําบลลาดกรวด ตําบลบ้านรี อําเภอเมืองอ่างทอง และตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พ.ศ...
  • ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลฝั่งแดง ตําบลน้ําก่ำ ตําบลธาตุพนม ตําบลธาตุพนมเหนือและตําบลพระกลางทุ่ง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ...
  • ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลหันนางาม และตําบลเมืองใหม่ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ...

นอกจากนี้ยังมี การนําเสนอการกําหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจําปี 2565

ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ...

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่)

ขออนุมัติดําเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลําลูกกา) ของการทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย

การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2565 / 2566

การขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ระบบราง

ขออนุมัติโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการคู่ขนานปี 2565/66 และปรับปรุง องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.)

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน พ.ศ...

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทําการ ประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567 พ.ศ...

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะ ที่ 1 พ.ศ.2566 – 2570 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (นายอนุทินฯ ) คกก.อาหารแห่งชาติ

การเยียวยาค่าตอบแทนใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรขององค์การเภสัชกรรม

คอนเทนต์แนะนำ
นางสงกรานต์ 2566 "กิมิทาเทวี" ปีนี้วันไหนวันธงชัย วันอุบาทว์ เช็กเลย!
Superfood ! 7 กลุ่มอาหารบำรุงหัวใจและหลอดเลือด ช่วยลดระดับไขมันเลว
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เปิดขึ้นทะเบียนถูก กม.-ส่งคืน ภายใน 180 วัน ไม่ต้องรับโทษ

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ