ส่องนโยบาย "รัฐสวัสดิการ" เพื่อสิทธิความเท่าเทียมแก้เหลื่อมล้ำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ส่องนโยบาย10 พรรคการเมือง "รัฐสวัสดิการ" เพื่อ ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชนเผ่า เพื่อสิทธิความเท่าเทียมแก้เหลื่อมล้ำ

เวทีเสวนาประชาหารือเนื่องในวาระวันสตรีสากลและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเลือกตั้ง ตามแนวคิด “สังคมดี - การเมืองดี ต้องมีสตรีร่วมทาง : women Together Stand for Good Society & good Politicals” ซึ่งมีตัวแทนนักการเมืองหญิง 10 พรรคการเมืองเข้าร่วม โดยแต่ละพรรคล้วนเสนอนโยบาย เพื่อรัฐสวัสดิการไว้อย่างน่าสนใจ

เด็ก 2 ล้านคนตกหล่นไร้สวัสดิการ ตบเท้าเรียกร้องรัฐบาลใหม่

เลือกตั้ง 2566 : กกต. แจงปมแบ่งเขตเลือกตั้งกทม. ยืนยันยึดตามกม.กำหนด

ซึ่งทั้ง 10 พรรคการเมือง มีจุดเด่นแตกต่างกัน

เพื่อไทยปัดฝุ่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เพ็ญพิสุทธิ์  จินตโสภณ  พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะนำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่พรรคเคยดำเนินการมาแล้ว และสามารถใช้งานได้จริงนำมาปรับเพื่อให้คุ้มครองสิทธิต่าง ๆให้กับผู้หญิง

พรรคเพื่อไทยปัดฝุ่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เพ็ญพิสุทธิ์  จินตโสภณ  พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะนำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่พรรคเคยดำเนินการมาแล้ว และสามารถใช้งานได้จริงนำมาปรับเพื่อให้คุ้มครองสิทธิต่าง ๆให้กับผู้หญิง

พรรคก้าวไกล : ลดค่าใช้จ่าย กระจายอำนาจ

ด้าน สุทวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา พรรคก้าวไกล  กล่าวว่า พรรคก้าวไกล ได้จัดทำข้อเสนอ นโยบาย “ลดค่าใช้จ่าย กระจายอำนาจ”  โดยสนับสนุนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 1,200 บาท    นโยบายให้รัฐจ้างงานคนพิการ 20000 คน/ปี นอกจากนี้พรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะผลักดันกฎหมายชาติพันธ์  และกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ   

 “พรรคก้าวไกลพร้อมจะรับข้อเสนอทุกข้อในวันนี้ และจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น”

พรรคชาติพัฒนากล้า : จ้างงานผู้สูงวัย 5 แสนตำแหน่ง

เยาวภา บุรพลชัย พรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า  พรรคชาติพัฒนากล้ามีนโยบายสนับสนุนผู้สูงวัยให้มีงานทำ โดยจะมีนโยบายจ้างงานผู้สูงวัย 500,000 ตำแหน่ง   มีเงินทุน 50,000 บาท ให้แก่ผู้พิการ คนชรา ทุกบ้านโดยให้เบิกตามจริง   และมีทุนสร้างสรรค์ 1 ล้านบาท ให้กับเยาวชนที่มีโครงการนำเสนอและดำเนินงานได้จริง  นอกจากนี้พรรคฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนกฎหมายความหลากหลายทางเพศ LGBTQ Plus  รวมถึงสนับสนุนเด็กให้พูดได้หลายภาษาด้วย  

“นโยบายพรรคชาติพัฒนากล้า  ดำเนินการภายใต้แนวคิด “งานดี มีเงิน ของไม่แพง”

พรรคประชาชาติ : “เรียนฟรี มีเงินเดือน” 

ด้านพรรคประชาชาติ ระบุว่า พรรคฯ มีแนวคิดว่าเด็กทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ ดังนั้นพรรคฯ จึงเสนอนโยบายพร้อม “เรียนฟรี มีเงินเดือน”  โดยเด็กนักเรียนจะได้รับทุน 3000 บาท รวมถึงสนับสนุนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า 0-15 ปี   รวมถึงประกันสังคมแบบสมัครใจ และสวัสดิการผู้สูงอายุ

 

พรรคประชาธิปัตย์    แจกชมรมผู้สูงอายุ 30,000 บาท

ในขณะที่รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ศิริภา  อินทรวิเชียร กล่าวว่า พรรคฯ มีนโยบายสนับสนุนทุกกลุ่มคน ให้มีรายได้มั่นคง สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 30,000 บาท/ ชมรมจ้างงานผู้พิการ  และผลักดันร่างกฎหมายคู่ชีวิต การรับรองเพศสภาพ

พรรคไทยศรีวิไลย์ : เพิ่มสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ

ภคอร จันทรคณา พรรคไทยศรีวิไลย์  กล่าวว่า พรรคฯจะเพิ่มนโยบายสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ  เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 5000 บาทต่อเดือน คนพิการ 3000 บาท/เดือน และเบี้ย อสม.อสส เพิ่ม 3000 บาท /เดือน

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย : เปิดนโยบายธนาคารผู้ประกันตน

ด้าน ผู้แทนจากพรรคสังคมประชาธิปไตย  ระบุว่า พรรคฯมีนโยบายแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะ ชนชั้นในสังคมแรงงาน  โดยการปรับแก้กฎหมายแรงงานให้มีฉบับเดียว  นอกจากนี้พรรคจะนำภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้ามาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนอนุสัญญาแรงงานนอกระบบ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน   เสนอเพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน และสนับสนุนโนบายเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท  และเพิ่มเงินอุดหนุนสวัสดิการคนชรา 3000 บาท รวมถึงการจัดตั้งธนาคารสำหรับผู้ประกันตนด้วย

พรรคเสมอภาค : เพิ่มรายได้ขยายโอกาส

ด้านพรรคเสมอภาค เสนอนโยบายเพิ่มเงินให้ทุกกลุ่มเปราะบาง 3000 บาทเท่ากันทุกกลุ่ม อาทิ ผู้สูงวัย คนพิการ   แม่รายเดือนและหลังคลอด ยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน กลุ่มชาติพันธ์มีกฎหมายเฉพาะ ช่วยเหลือให้เท่าเทียม  ผลิตยาแผนไทยบำบัดผู้ติดยาเสพติด  เพิ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  แก้ปัญหาสังคมที่ต้นเหตุ เพิ่มรายได้ขยายโอกาส

พรรคไทยสร้างไทย : เสนอกองทุนเพื่อคนตัวเล็ก

ธิดารัตน์  ยิ่งเจริญ  พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า พรรคมีแนวนโยบายครอบคลลุมทุกกลุ่ม อาทิ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ให้เด็กเรียนฟรีจบปริญญาตรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ    สนับสนุน SME ให้เข้าถึงกองทุนเพื่อคนตัวเล็ก สำหรับคนที่เข้าไม่ถึงเงินทุนในระบบ  และบำนาญประขาชน 3000 บาท

พรรคเสรีรวมไทย : น้ำมันไฟฟ้า ราคาถูก

พรรคเสรีรวมไทย เสนอนโยบายผลักดันบูรณาการให้สตรีอยู่ในทุกกลุ่มงาน โดยเฉพาะในทางการเมือว   เพื่อแก้ปัญหาความเท่าเทียมทางเพศ  นอกจากนี้พรรคฯ ยังมีนโยบายน้ำมัน ไฟฟ้า ราคาถูก แก้ปัญหายาเสพติด เรียนฟรี จบป.ตรี เพิ่มเบี้ยผู้พิการ และนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกิน

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ