แพร่ประกาศฯกำหนด ตำแหน่งสารวัตรขึ้นไป มีอำนาจปรับเป็นพินัย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย กำหนด ตร.จราจร ตำแหน่งสารวัตรขึ้นไปมีอำนาจปรับพินัย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

โดยมีรายละเอียดว่า ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ได้มีผลบังคับใช้ และมีผลให้ความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นความผิดทางพินัย ซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ จะต้องดำเนินการกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย

ราชกิจจา แพร่คำสั่ง ตร. ห้ามนำเข้า-สั่งพิมพ์หนังสือ “ปวิน”

ประกาศออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก หรือ "สลาก L6" มีผลงวด 1 ต.ค.2566

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 18,456 ราย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ดังนี้

1. บรรดาความผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้เจ้าพนักงานจราจร ที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 1 เป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามความในมาตรา 160 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยในการพิจารณาและดำเนินการปรับเป็นพินัยต้องทำเป็นองค์คณะ  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนสามคน ซึ่งมีหัวหน้าองค์คณะหนึ่งคนและองค์คณะอีกจำนวนสองคน ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ลงชื่อ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มีหนังสือบันทึกข้อความที่ 0011.32/4129 ลงวันที่ 24 ตุลาคม เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่ง ตร.เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ถึง รอง ผบ.ตร., จตช. ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช. เพื่อทราบ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

โดยมีใจความว่า ด้วย พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป และได้กำหนดให้กฎหมายในบัญชี 1 และบัญชี 3 ท้าย พ.ร.บ. นี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เพื่อให้การดำเนินการตามนัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

ราคาทองวันนี้ เปิดตลาดปรับขึ้นพรวดเดียว 350 บาท

เปิดความหมาย! เสียงหลอนสุดสยอง... “ธี่หยด” แปลว่าอะไร?

วันหยุดพฤศจิกายน 2566 เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ-วันสำคัญ

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ