เปิดรายชื่อ มินิ วปอ.รุ่น 1 "อุ๊งอิ๊งค์ - ลูกหลานนักการเมือง" ตบเท้าเข้าเรียนพรึ่บ!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ เปิดรายชื่อ เพื่อนร่วมรุ่น หลักสูตร มินิ วปอ. รุ่น 1 เรียนร่วมกับ "แพทองธาร ชินวัตร" และมีลูกนักการเมืองคนดัง ตบเท้าเข้าเรียนพรึ่บ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ เปิดเผยรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "มินิ วปอ." ผ่านเว็บไซต์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการของหลักสูตรคือ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 ลงนามโดย พลอากาศเอกภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1

รู้จัก วปอ.สถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ  

ส่องหลักสูตร มินิ วปอ. หลัง “อุ๊งอิ๊งค์”โผล่ร่วมเรียน-จ่อเป็นผู้นำ?  

 

 

 

เปิดรายชื่อ มินิ วปอ.รุ่น 1 "อุ๊งอิ๊งค์ - ลูกหลานนักการเมืองดัง" ตบเท้าเข้าเรียนพรึ่บ! ช่างภาพพีพีทีวี
แพทองธาร ชินวัตร

1. พันเอก กรกช ทองทรัพย์
2. พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง
3. พันเอก ชีรพงศ์ ปิติแก่นทราย
4. พันเอก สุรเชษฐ์ จงอักษร
5. พันเอก สุภชัย ธัญธงชัย
6. พันเอก จักรภพ ชัยสุนทร
7. พันเอก ปรีดา ปรีดานันต์
8. นาวาอากาศเอก เวชยันต์ ไทยพร
9. พันเอก รัตนชัย ปิยะพันธ
10. พันโท ธนภณ ศุภชัยวีรกุล
11. พันเอก ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน
12. นาวาอากาศเอก จิรพงษ์ เทียมเก่า
13. นาวาโท ภาคภูมิ ไพโรจนานันท์
14. นาวาโท ณัฐพงษ์ วงศ์ทองศรี
15. นาวาโท พงศกร พวงสุวรรณ
16. นาวาโท อันนันท์ พรหมโยธิน
17. นาวาโท ศราวุธ สินธุรักษ์
18. นาวาโท กรกฎ บัวรา
19. นาวาโท เศรษฐสิริ ศรีคง
20. พันเอก อนิรุทธ ศรีหาวงศ์
21. พันเอก วันรัก โอฬารสกุล
22. นาวาอากาศเอก อาณัติ ไชยชมภู
23. นาวาอากาศเอก อารักษ์ เจียมวิจิตรกร
24. พันเอก ชนินทร์ เอี่ยมวิบูลย์
25. นาวาอากาศเอก อัครพล อาญารักษ์
26. นาวาอากาศเอก เชาวลิต พานกาญจน์
27. นาวาเอก วีรชน สมเพชร
28. นาวาอากาศโท สมภพ ทองเฟื่อง
29. พันโทหญิง อภิรมย์ ประสพศิลป์
30. พันเอก ณัฐวุฒิ พรหมดำรงค์
31. พันเอก นิทัสน์ ชูแก้ว
32. นาวาเอก สมพงษ์ บัวขุนเณร
33. พันโท อภิเชษฐ สุทธิธรรม
34. นาวาเอก เทวฤทธิ์ มโนฤทธิญาณ
35. พันเอก เอกรักษ์ สิงหพงษ์
36. นาวาอากาศโท ศุภาภาส กิจวรรณ์
37. พันโท วงศกร วิพัฒนานันทกุล
38. พันเอก ธริศร ตุวยานนท์
39. นาวาอากาศโท ทรงวุฒิ สุขสุมิตร
40. นาวาอากาศโท ทวีศักดิ์ ดวงดี
41. พันเอก อาจบดินทร์ พลอยศรีงาม
42. พันเอก ธนกฤต ตรีระแพทย์
43. พันเอก หญิง ศุภวดี มีเพียร
44. พันเอก ภูมิจิตร ภูมินาถ
45. พันตำรวจเอก นิภพล สุขนิยม
46. พันตำรวจเอก สุรจิต เพชรจอม
47. พันตำรวจเอก กฤษดา มานะวงศ์สกุล
48. พันตำรวจเอก สาธิต สมานภาพ
49. ว่าที่ พันตำรวจเอก ณัฐพล ผ่องสุขสกุล
50. พันตำรวจเอก จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา
51. ร้อยโท นนท์ พูนธเนศ
52. ดร.นายแพทย์ วรตม์ โชติพิทยาสุนนท์
53. นางสาว พรรวี นาคพิพัฒน์
54. นางสาว กรุณา แต่งวิจิตร
55. นาย กนต์ธร ศรีชุมจันทร์
56. นางสาว อังคณา ยืนยงพานิช
57. นางสาว วรรณารัตน์ เกตุแก้ว
58. นาย รวีกิตติ์ พุฒิธนกร
59. สิบเอก ทวีศักดิ์ รักงาม
60. นางสาว อรกันยา เตชะไพบูลย์
61. นาย จิรายุทธ์ ตั้งไพศาลกิจ
62. นาย วรยศ เทวสิทธิ์
63. นาย อิทธิรัฐ สินารักษ์
64. นาย พรอนันต์ พุ่มแก้ว
65. นางสาว อรธิดา ชานุบาล
66. นาง ประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์
67. นางสาว ศิขณัฐก์ มานุวงศ์
68. นาย ศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
69. นาย ณัฐ พยงค์ศรี
70. นางสาว ประวีณา ธาดาพรหม
71. นาย ปฐมพงษ์ พงษ์บูรณกิจ
72. นางสาว ยุภนันท์ สมปาง
73. นาย บัญยง พูลทรัพย์
74. นาย วรเศรษฐ์ คูวิจิตรสุวรรณ
75. นางสาว กุลทรัพย์ ไศละบาท
76. นางสาว ดิษยา มีเพียร
77. นาย กิติพงศ์ คงเรือง
78. นาย พลช หุตะเจริญ
79. นาย ธีวรา สุมาวงศ์
80. นาง ศศิวิมล หิรัญวิทย์
81. นาย พชร นริพทะพันธุ์
82. นาย สรวิชช์ ขมะสุนทร
83. นางสาว ดสงฤทัย บริสุทธิ์
84. นาย อรรณพ มีเงิน
85. นางสาว ปิยะวัน ชาตะสุภณ
86. นางสาว ใบตอง รัตนขจิตวงศ์
87. นาย เทอดศักดิ์  ฤทธิโชติ
88. นางสาว สุทิสา น้อมรักษา
89. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
90. นาง พัชรา พุกเศรษฐี
91. นาง รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
92. นางสาว ชุติมา กุมาร
93. นาย ชัยชนะ เดชเดโช
94. นาย คณาพจน์ โจมฤทธิ์
95. นางสาว ศิรินันท์ ศิริพานิช
96. นาย ภัณฑิล จงจิตรตระกูล
97. นางสาว แพทองธาร ชินวัตร
98. นาย ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์
99. นางสาว ณัชฐานันท์ รูปขจร
100. นาย อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล
101. ดร.ณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์
102. ดร.กรณ์ หุวะนันทน์
103. นาย แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
104. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ
105. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
106. ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
107. นาย ณกุล ทิณพงษ์
108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์
109. ดร.ภาสกร สกลสัตยาทร
110. ร้อยเอก ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ
111. นาย บัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต
112. นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร
113. นาง สุทธาภา สุนทรธรรม
114. นางสาว ศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์
115. นาย ธนัญชัย ลิมปิพิพัฒนาการ
116. นาย ชยพัทธ์ พงศ์กูลเกียรติ
117. นางสาว พิชญเพ็ญ ปาณะดิษ
118. นาย ภัทริศร์ ถนอมสิงห์
119. นางสาว นาฏวดี วัฒนกิจ
120. นางสาว สุมิตรา เจริญนวรัตน์
121. นาง วรรณศิริ เหล่าศิริชน
122. ผศ. ทันตแพทย์ ภควัตร ชาตริยานุโยค
123. นาง ชนิดา คล้ายพันธ์
124. นายเครน เจริญรัชเดช
125. นาย อธิป ตันติวรวงศ์
126. นาย วินท์ สุธีรชัย
127. ว่าที่ ดร. เอกเทศ ยิ้มวิไล
128. นางสาว สุมนา ปาจริยานนท์
129. นาย วัฒวุฒิ นวโภคิน
130. ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
131. ดร.ฤทธิ จิตภักดีบดินทร์
132. นางสาว พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
133. นาย ชนะภัทร ภัทรเมธากุล
134. นาย พสุ ลิปตพัลลภ
135. นางสาว ณัฐธิดา เทพสุทิน
136. นางสาว รุจนาฏก์ วิมลสถิตย์
137. นาย จักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
138. นาย ธราภุช คูหา เปรมกิจ
139. นาย พฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ
140. นางสาว สุรียส โควสุรัตน์
141. นางสาว จิตรฤทัย คงมั่นทวีทรัพย์
142. นาย วริศ สอดส่อง
143. นางสาว นคนัน ชาญสุนทร
144. นาย สกลกรย์ สระกวี
145. นางสาว พัชรภรณ์ งามนิรัตน์
146. นาง ฉัฒทิญาณ์ นววัฒนทรัพย์ เทพณรงค์
147. นางสาว ธนนนท์ นิรามิษ
148. นางสาว กิตติวดี เดชธำรง
149. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัณณวิช สนิทนราทร
150. นาย วรวงศ์ รามางกูร
 

ที่มา : รายชื่อผู้เข้าร่วมเรียนหลักสูตร มินิ วปอ. 

ผลบอลเอฟเอ คัพ รอบ 5 แมนซิตี้ ถล่ม ลูตัน 6-2 ลิ่วรอบ 8 ทีม

ผลจับสลากเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีม ลิเวอร์พูล ดวล แมนยู ศึกแดงเดือด

หลังฉากชีวิต "บิ๊กโจ๊ก" ตายแล้วฟื้น เส้นใหญ่จริงไหม ?

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ