เลือก สว. 2567 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ รวม 152 คน กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ก่อนเลือกรอบสุดท้าย 26 มิ.ย. 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครจะถูกเลือกตามกระบวนการจาก 3,000 คน ให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 200 คน และมีอีก 100 คน ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสำรอง

คอนเทนต์แนะนำ
สว.โหวตผ่าน “สมรสเท่าเทียม” บังคับใช้หลังประกาศราชกิจจาใน 120 วัน
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ พ.ร.ป.เลือกสว.ไม่ขัดรธน.
เช็ก 3,000 รายชื่อ ผู้สมัคร สว. เข้ารอบเลือกระดับประเทศ

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ช่างภาพพีพีทีวี
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว. ระดับประเทศ กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สว. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 152 คน ประกอบด้วย

 1. นาง วันทนา อมรปิยะกุล จังหวัดกระบี่
 2. นาง ขวัญเรือน รักจิต จังหวัดกระบี่
 3. นาย วีรเวท วงษ์กิจบัญชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. นาย แล ดิลกวิทยรัตน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. น.ส. สถาพร อริยพงศ์ภักดี จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นาง เดือน เชื่อมแช่ม จังหวัดกาญจนบุรี
 7. นาย สุพจน์ เลื่องลือ จังหวัดกาฬสินธุ์
 8. นาย ศิริวัฒน์ พินิจนึก จังหวัดกาฬสินธุ์
 9. นาย สัมฤทธิ์ โพธิ์วัฒนกุล จังหวัดกำแพงเพชร
 10. นาย สุทัศน์ ชัยกิตติเถกิงเดช จังหวัดกำแพงเพชร
 11. นาย วสิษฐ์พล ศรีนารถนาวา จังหวัดขอนแก่น
 12. นาย อุทัย อัตถาพร จังหวัดขอนแก่น
 13. นาย วราเทพ รัตนแสนยากร จังหวัดจันทบุรี
 14. นาย ไธพัฒน์ ปิติโรจน์ชโยธร จังหวัดจันทบุรี
 15. นาย ร่มไทร ทิพยเศวต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. นาย อำนวย มหาดเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. นาย ชัยรัตน์ ผูกพันธ์ จังหวัดชลบุรี
 18. นาย บูรณศักดิ์ คำมี จังหวัดชลบุรี
 19. นาย ณัฐพงษ์ อินทร์ประสิทธิ์ จังหวัดชัยนาท
 20. นาง น้ำฝน หนูเนียม จังหวัดชัยนาท
 21. นาย สุชาติ สวงโท จังหวัดชัยภูมิ
 22. นาย อาคม หาญนอก จังหวัดชัยภูมิ
 23. นาย สมมาตร คงดำ จังหวัดชุมพร
 24. น.ส. กัลยกร นวลกุล จังหวัดชุมพร
 25. นาย ธรรมธนกฤษณ์ ราชเดิม จังหวัดตรัง
 26. นาย ภาณุพงศ์ เกียรติเมธา จังหวัดตรัง
 27. นาย ชวภณ วัธนเวคิน จังหวัดตราด
 28. นาง ธัญณีย์ พีรอมรเกียรติ จังหวัดตราด
 29. นาย วิโรจน์ แหมา จังหวัดตาก
 30. นาย สมเจต คุ้มแก้ว จังหวัดตาก
 31. นาย มนตรี โพดภูธร จังหวัดนครนายก
 32. นาย วิเวก โกษาธิป จังหวัดนครนายก
 33. นาย ญาณพัฒน์ คุ้มตะโก จังหวัดนครปฐม
 34. นาย ยงยุทธ อนุตธโต จังหวัดนครปฐม
 35. นาย จินณรงค์ จุรัมย์ จังหวัดนครพนม
 36. นาย สมโภช อ้วนดี จังหวัดนครพนม
 37. นาย สัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา
 38. น.ส. วานิช พาลาด จังหวัดนครราชสีมา
 39. นาย ภักดี บุญสินธุ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 40. นาย มนตรี เฉียบแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 41. นาย ตวงสิทธิ์ เอกจำนงค์ จังหวัดนครสวรรค์
 42. นาย รณรงค์ พรสักขี จังหวัดนครสวรรค์
 43. นาย ปิยพัฒน์ สุภาวรรณ จังหวัดนนทบุรี
 44. นาย อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ จังหวัดนนทบุรี
 45. นาย ซูรียา ดือเระ จังหวัดนราธิวาส
 46. นาง บัวดี มะแซ จังหวัดนราธิวาส
 47. นาย ภรภัทร ข่มอาวุธ จังหวัดน่าน
 48. นาย อารีย์ คล่องขยัน จังหวัดบึงกาฬ
 49. นาย จตุพร เรียงเงิน จังหวัดบุรีรัมย์
 50. นาย สมชาย เปียคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 51. นาย ณรงค์ บุญเจริญ จังหวัดปทุมธานี
 52. น.ส. ศรีไพร นนทรีย์ จังหวัดปทุมธานี
 53. นาง จันทนา เพ็ชรวันเพ็ญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 54. นาย สุกฤษ รักเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 55. นาย ปุลวัชร ศรีพิลา จังหวัดปราจีนบุรี
 56. นาง สุณี พรมสุทธิกุล จังหวัดปราจีนบุรี
 57. นาย อนันต์ ยีอาลี จังหวัดปัตตานี
 58. นาย มุ่ง เหล็กเพ็ชร จังหวัดปัตตานี
 59. นาย ชินโชติ แสงสังข์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 60. น.ส. เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 61. นาย อนุศักดิ์ กาญจนี จังหวัดพะเยา
 62. นาง วันวิสา ชัยชนะ จังหวัดพะเยา
 63. นาย ธงชัย อาจการ จังหวัดพังงา
 64. นาย วิศิษฐ์ อนันต์ศิริภัณฑ์ จังหวัดพังงา
 65. นาง บุษบง ธรรมชาติ จังหวัดพัทลุง
 66. น.ส. ไรวินท์ สุขลิ้ม จังหวัดพัทลุง
 67. นาง ณัฐมน ชัยประโคน จังหวัดพิจิตร
 68. นาย มัทพล เขม้นเขตรการ จังหวัดพิจิตร
 69. นาย อธิษฐ์ พรมมา จังหวัดพิษณุโลก
 70. นาย ธนกร ภักดีโต จังหวัดพิษณุโลก
 71. นาย พุทธา มากหลาย จังหวัดภูเก็ต
 72. นาย วิฑูรย์ มากหลาย จังหวัดภูเก็ต
 73. นาง ลำดวน ภัทรโสภสกุล จังหวัดมหาสารคาม
 74. นาย สถาพร เฮียงราช จังหวัดมหาสารคาม
 75. นาย ภานุพงศ์ เนตรวงค์ จังหวัดมุกดาหาร
 76. นาย ยงยุทธ์ เทพศรีหา จังหวัดมุกดาหาร
 77. นาย สุเพียน เซ็ง จังหวัดยะลา
 78. นาย จรูญ ไตรมิตร จังหวัดยะลา
 79. นาย ณัฐวุฒิ ประทุม จังหวัดยโสธร
 80. นาย สมชาย กิริยะ จังหวัดยโสธร
 81. นาง เยาวภา ธนบัตร จังหวัดระนอง
 82. น.ส. อาภรณ์ มิตรประสาร จังหวัดระนอง
 83. นาย กรณ์ฐิกูล วราวงษ์หิรัณ จังหวัดระยอง
 84. นาย เอกชลิต ลิขิตจิรกุล จังหวัดระยอง
 85. นาย สุธีรัชต์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย จังหวัดราชบุรี
 86. นาย เอกชัย เอกหาญกมล จังหวัดราชบุรี
 87. นาย ระวี อ่อนประทุม จังหวัดร้อยเอ็ด
 88. นาย อนุชา อินทรศิลา จังหวัดร้อยเอ็ด
 89. นาย สุภาพ อุภัยพรม จังหวัดลพบุรี
 90. นาย ไพฑูรย์ แจ้งสนธิ์ จังหวัดลพบุรี
 91. นาย ณรงค์ ธำรงพิทยานันท์ จังหวัดลำปาง
 92. นาย พนมเธียร ศิระธนรักษ์ จังหวัดลำปาง
 93. นาง ปิยนุช อนันชัย จังหวัดลำพูน
 94. นาย กอชัช เปรื่องวิชาธร จังหวัดลำพูน
 95. นาง ยุพิน ไชยสิทธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 96. น.ส. ชุติมา พรมประดิษฐ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 97. นาง วิลัยจิตร คำภูแสน จังหวัดสกลนคร
 98. นาย สิทธิ์ทัศน์ สุวรรณนิยม จังหวัดสกลนคร
 99. นาย ธีรยุทธิ์ อิมิง จังหวัดสงขลา
 100. นาย อัฐนนท์ เส็มยามา จังหวัดสงขลา
 101. น.ส. กิจติญา ชูนาคา จังหวัดสตูล
 102. นาย อาเดก ขุนรายา จังหวัดสตูล
 103. นาย ตันติกร เปรยรัตน์ จังหวัดสมุทรปราการ
 104. นาย นพดล เอี่ยมสะอาด จังหวัดสมุทรปราการ
 105. นาย นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล จังหวัดสมุทรสงคราม
 106. น.ส. ศศิธร ทิพยโสตญาน จังหวัดสมุทรสงคราม
 107. นาง นิสิตา ศิรธรานนท์ จังหวัดสมุทรสาคร
 108. น.ส. นงค์นุช ดรพิลา จังหวัดสมุทรสาคร
 109. น.ส. ธนพร วิจันทร์ จังหวัดสระบุรี
 110. นาย พลสรรค์ พิทักษ์อรรณพ จังหวัดสระบุรี
 111. นาย สอาด แม่นปืน จังหวัดสระแก้ว
 112. นาง จันทรา รักสัตย์ จังหวัดสระแก้ว
 113. นาย สิทธิชัย ผู้พัฒน์ จังหวัดสิงห์บุรี
 114. นาย สัญญา ทรัพย์พาลี จังหวัดสิงห์บุรี
 115. นาย ธนากรณ์ พวยไพบูลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 116. นาย สุภาพ แย้มคล้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
 117. นาย ภัทรพล เพชรพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 118. น.ส. กัณนิกา นาคพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 119. นาย สติ เปรียบดีสุด จังหวัดสุรินทร์
 120. นาง สมพร วรรณชาติ จังหวัดสุรินทร์
 121. นาย จิรัฎฐ์ เลื่อมนรินทร์ จังหวัดสุโขทัย
 122. นาย ธนาวัฒน์ ด่านพิกุลทอง จังหวัดสุโขทัย
 123. นาย มานัด ทองประเทือง จังหวัดหนองคาย
 124. นาง วัชราภรณ์ บุตรศรี จังหวัดหนองคาย
 125. นาย จักรี สอนเต็ม จังหวัดหนองบัวลำภู
 126. น.ส. กัลยกร อามาตย์มนตรี จังหวัดหนองบัวลำภู
 127. นาย มานิตย์ สาระพล จังหวัดอำนาจเจริญ
 128. นาง สุนันท์ พลบุรี จังหวัดอำนาจเจริญ
 129. นาง วิศิณีย์ โพธิ์เพชรเล็บ จังหวัดอุดรธานี
 130. นาย จารุดล เขมิการัศมีกุล จังหวัดอุดรธานี
 131. นาย ชาญชัย อ่อนจันทร์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 132. นาย ธวัชชัย พัฒนพรกุล จังหวัดอุตรดิตถ์
 133. นาย อิศราช สัมพันธ์อภัย จังหวัดอุทัยธานี
 134. น.ส. ธนารัตน์ วัชนะ จังหวัดอุทัยธานี
 135. ว่าที่ ร.ต. วิชาญ นีระมนต์ จังหวัดอุบลราชธานี
 136. นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุตราช จังหวัดอุบลราชธานี
 137. นาย ประณต สมัครการ จังหวัดอ่างทอง
 138. นาย แสงเทียน ฐีระแก้ว จังหวัดอ่างทอง
 139. นาง ภัคชัญญา มะโนวัง จังหวัดเชียงราย
 140. น.ส. เพลินทิพย์ คิดดี จังหวัดเชียงราย
 141. นาง อ้อย คำมา จังหวัดเชียงใหม่
 142. น.ส. ชนัยสุดา สิงหรา ณ อยุธยา จังหวัดเชียงใหม่
 143. นาง ชูชีพ วังนิล จังหวัดเพชรบุรี
 144. นาง วารีย์ อินทจักร์ จังหวัดเพชรบุรี
 145. นาย สุรศักดิ์ พิทยาภาณุรักษ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 146. นาย กานต์ แก่นกสิการณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 147. นาย ประกาสิทธิ์ พลซา จังหวัดเลย
 148. น.ส. วิภาพร ทองโสด จังหวัดเลย
 149. นาย ณรงค์ชัย อิสริยไชย จังหวัดแพร่
 150. นาย ศุภชัย กัลยา จังหวัดแพร่
 151. น.ส. จุฑาทิพย์ บุญเจริญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 152. น.ส. พัชรา มณีรัตน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติก่อนเกม กลุ่ม ดี เนเธอร์แลนด์ พบ ฝรั่งเศส 21 มิ.ย.67

2 วันเท่านั้น! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกาหลีใต้

คนบันเทิงอาลัย “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” ยกเป็นเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงไทย

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ