“ประยุทธ์” ยันแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้งบคุ้มค่า