นายกฯ ชื่นชม พิธีพลีกรรมตักน้ำทั่วประเทศเรียบร้อยสมพระเกียรติ