ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองแน่น