“จ๊อด – ปลาคราฟ – สายัณห์” เชิญยิ้ม หวิดดับ ถูกกระบะหลับในพุ่งชน