สัตวแพทย์เข้าช่วยเหลือนกประหลาดสีเหลืองที่แท้ “ตกหม้อแกงกะหรี่”มา