สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ร่วมต้าน ‘3 สารเคมีเกษตร’