ไทยลงนามร่วมจีน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   11 สาขา