โคนมสระบุรี ตายแล้วกว่า 100 ตัว จากโรคปาก-เท้าเปื่อย พบระบาดกว่า 100 ฟาร์ม