ผู้ประกอบการสายการบินห่วง ICAO กระทบอุตสาหกรรมการบิน