วิสาขบูชา 2563 ตรงกับวันที่ 6 พ.ค.63 งดเวียนเทียน !! ศบค.ยก มติมหาเถรสมาคม ทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศบค.ชี้ ให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท ลดความเสี่ยง แพร่ระบาดโควิด-19 โดยยึดมติ มหาเถรสมาคม

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงข่าวสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีวันวิสาชบูชา สามารถทำกิจกรรมทางศาสนาและเวียนเทียนที่วัดได้หรือไม่ ว่า หลักการที่ทางมหาเถรสมาคมโดยให้ยึดมติที่ออกมา เรื่อง ให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท

อัปเดตข่าว สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด 5 พ.ค. 63

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พศ ๐๐๐๖/๐๓๔๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ มติที่ ๑๔๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด นั้น

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการขยายไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ง่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประชาชนรวมตัวกันจำนวนมากเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ กอรปกับมาตรการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจะต้องมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ - ๒ เมตร ดังนั้น

วิสาขบูชา 2563 ตรงกับวันที่ 6 พ.ค.63 เวียนเทียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก โควิด-19

เพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์ โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ     ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ

บทสวดมนต์วันวิสาขบูชา 2567 เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

1 ราย ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิต  

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขออนุมัติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ พร้อมทั้งแจ้งวัดไทยในต่างประเทศทราบ ให้ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด และแจ้งผู้อำนวยการสำนักงาน-พระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทราบ

อัปเดตข่าว สถานการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ล่าสุด 5 พ.ค. 63 พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย

 

 

 

 

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ