ไขวิธีการ "ร้านเหล้า" เลี่ยงขอใบอนุญาตพรางตัวเลี่ยงกฎหมาย