"ทะเบียนคู่ชีวิต" ยังไม่ใช่ "ทะเบียนสมรส" สาระสำคัญ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลังคณะรัฐมนตรีมีมติผ่านร่างกม.2ฉบับ ร่าง ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....และ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ