ราชกิจจาฯ ประกาศกฎ ขายของออนไลน์ ราคา ค่าใช้จ่ายต้องโชว์ กำหนดรูปแบบชัด ฝ่าฝืนปรับหนัก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ  ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ราชกิจจา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ  ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ออกโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ปิดช่องอินบ็อค-ทักแชท ขายออนไลน์ต้องแจ้งราคา

สาระสำคัญว่า เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนมาตรการแสดงราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เห็นควรคงมาตรการแสดงราคาและรายละเอียดดังกล่าวต่อไปนี้ โดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ (ประกาศราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ 18 กันยายน 63)

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ หรือขายของออนไลน์ ต้องทำดังนี้

1.ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะ ที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย

2.การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการ ที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

3.กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการ ที่ให้บริการที่แสดงไว้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วน และเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

4.การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ  ทั้งนี้ขายราคาต่ำกว่าที่เขียนไว้ได้ 

คลิกอ่านประกาศฯ

ทั้งนี้ตามประกาศดังกล่าว ตีความว่าผู้ขายของออนไลน์ห้ามให้ลูกค้าอินบ็อกซ์ หรือส่งข้อความถามราคา โดยไม่แจ้งราคา และตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 40  ผู้ใดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์ เล็งเอาผิดแม่ค้าเฟซบุ๊กไม่แสดงป้ายราคาสินค้า

 

LPGA2024_B LPGA2024_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ