ป.ป.ช.ตัดเกรดความโปร่งใส 63 เช็กคะแนน 'ศาล กกต. กองทัพ สธ.' A รวด อัยการ - ตำรวจ - สำนักพุทธฯสอบตก!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ป.ป.ช. เผยแพร่ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 28 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เผยแพร่ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“กองทัพบก” คว้ารางวัลโปร่งใสที่สุด อันดับ 2 “กรมที่ดิน”

ทั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 3 ส่วน คือ 1.จากบุคคลากรในหน่วย  2.จากผู้รับบริการ หรือติดต่อ  และ3.จากการเปิดเผยข้อมูลของเว็บไซต์หน่วยงาน จากหน่วยงานรัฐ 8,303 หน่วย ทั่วประเทศ เริ่มประเมินตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 8,303 หน่วยงาน บุคคลากร 447,790 คน  ผู้มาติดต่อ 853,875 คน

ผลปรากฏว่า คะแนนเต็ม 100 คะแนน เฉลี่ย 67.90 คะแนน สูงสุดได้ 99.60 คะแนน ต่ำสุด 28.16 คะแนน

ดัชนีคอร์รัปชัน ชี้ทั่วโลกยังล้มเหลวปราบปราม ไทยร่วงอีกอยู่อันดับ 99

ประเมินผ่านตัวชี้วัด 10 ด้านคือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน  การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ที่คะแนนเฉลี่ยนมากที่สุด คือด้านการปฏิบัติหน้าที่ ได้ 90.15 คะแนน   น้อยที่สุดคือการป้องกันการทุจริต 36.29 คะแนน

พบว่าได้เกรด AA 56 หน่วย เกรด A 1,039 หน่วย เกรดB 1,423 เกรด C 1,854 หน่วย เกรด D 2,474 หน่วย เกรด E 952 หน่วย เกรดF 499 หน่วย

โดยมีหน่วยที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บท คือต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป 1,095 หน่วย ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บท 7,208 หน่วย

เมื่อดูตามหน่วยงาน พบที่น่าสนใจดังนี้

กลุ่มองค์กรศาล ประกอบด้วย ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ  ได้เกรด A ทั้ง 3 หน่วย โดยศาลยุติธรรมได้มากที่สุด 92.12 คะแนน ศาลปกครอง 91.76 คะแนน และศาลรัฐธรรมนูญได้ 90.35 คะแนน

กลุ่มองค์กรอัยการ คือสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เกรด C 71.30 คะแนน น้อยกว่าปี 2562 ที่ได้ 90.61 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน

กลุ่มองค์กรอิสระ  ล้วนได้เกรด A ทั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ 86.96 คะแนน ป.ป.ช.ได้ 87.45 คะแนน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ 94.06 คะแนน เป็นต้น

กลุ่มองค์กรสังกัดรัฐสภาพบว่าได้ A หมดเช่นกัน ทั้งสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงและไม่สังกัดกระทรวง พบว่า 146 หน่วย พบว่าสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สูงสุด 95.56 คะแนน เกรด AA สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้น้อยสุด 55.75 เกรด D

ในกลุ่มนี้หน่วยงานที่ A 90 หน่วย อาทิ กรมราชทัณฑ์ ได้ 87.77 คะแนน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 86.63 คะแนน  สำนักงานประกันสังคม  88.48 คะแนน  สำนักงบประมาณ 90.86 คะแนน กรมที่ดิน 92.90 คะแนน กรมทางหลวงชนบท 90.72 คะแนน กรมสรรพสามิต 86.26 คะแนนน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 87.31 กรมประชาสัมพันธ์ 86.48

ขณะที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้เกรด A ทั้งหมด เรียกลำดับ 1.กองทัพอากาศคะแนนสูงสุด 93.98 คะแนน 2. กองทัพบกได้ 93.88 คะแนน 3.กองบัญชาการกองทัพไทย  92.89 คะแนน 4.สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 92.29 คะแนน  และ 5 กองทัพเรือ 92.60 คะแนน

ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น ได้ 83.95 คะแนน เกรด B ถือว่าไม่ผ่านแผนแม่บท เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ได้ 84.32 ได้ B ไม่ผ่านเช่นกัน

ขณะที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนอกจากสำนักปลัดฯจะได้คะแนนสูงสุดแล้วหน่วยงานกรมและสำนักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้เกรด A ทั้งหมด เช่นกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขณะที่หน่วยงานที่ได้คะแนนน้อย ถือว่าไม่ผ่าน  อาทิ กรมขนส่งทางรางได้ 59.94 เกรด D  กรมทางหลวง  73.41 คะแนน ได้เกรด C กรมป่าไม้ ได้ 70.76 คะแนน ได้เกรด C เช่นกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ 73.14 คะแนน ได้เกรด C

กลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจ 53 หน่วย ได้เกรด AA ถึง 6 หน่วย คะแนนมากที่สุดคือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ 99.60 คะแนน ถือเป็นหน่วยงานรัฐที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ 1 ขณะที่องค์กรสวนพฤกศาสตร์ ได้ 45.69 ได้เกรด F น้อยที่สุดในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

ขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. ได้73.17 คะแนนได้เกรด C ถือว่าไม่ผ่าน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ 90.18 คะแนน ได้ เกรด A ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ได้คะแนนน้อยที่สุด 28.16 คะแนน

ขณะที่หน่วยงานรัฐที่คะแนนสูงเกรด AA เช่น ธนาคารออมสิน97.19 สำนักงานคะณกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 97.75 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 98.10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 95.24 คะแนน เป็นต้น

คลิกอ่านประกาศและคะแนนทุกหน่วย

 

PR - ตารางคะแนน-3_B PR - ตารางคะแนน-3_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ

VS

โบคุ่ม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ