ทั่วไทย-กทม. ฝนหนักบางแห่ง 70% เหนือ-ใต้ ฝน 30-60%