​เปิดเอกสาร "ปลดฟ้าผ่า ผอ.ไทยพีบีเอส"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดเอกสาร "ปลดฟ้าผ่า" ผอ.ไทยพีบีเอส ทั้งๆที่จะหมดสัญญาจ้างงาน 9 ต.ค.59 ชัด!ไม่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะกรรมการนโยบาย ไม่ทำตามแผน-อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้าน โดยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากกรรมการนโยบายถึง 4 ครั้ง


สะเทือนวงการสื่อสาธารณะ เมื่อคณะกรรมการนโยบาย มีมติเลิกจ้าง "สมชัย สุวรรณบรรณ" ออกจากการเป็น ผอ.ไทยพีบีเอสในวันนี้ (9 ต.ค.58) ทั้งๆที่จะหมดสัญญาจ้างในเดือนตุลาคม 2559 หรือในอีก 1 ปีข้างหน้า โดยข้อความในเอกสารการปลดนายสมชัยฟ้าผ่าครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้


--------

บันทึกข้อความ


ตามที่ ส.ส.ท. ได้จัดทำสัญญาจ้างให้ท่านทำงานบริหารกิจกรรมการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)


จากการติดตามการปฏิบัติงานของท่านในรอบปี นับแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 พบว่าท่านมิได้ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย (กนย.) ให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่มีแผนบริหารความเปลี่ยนแปลง และแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน นำเรื่องที่ขัดระเบียบและได้ดำเนินการไปแล้วมาให้คณะกรรมการนโยบายรับรองหลายครั้ง ตลอดจนไม่สามารถพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงถึงข้อจำกัดในการบริหารจัดการองค์การอย่างชัดเจน และที่สำคัญคณะกรรมการนโยบายพิจารณาเห็นว่าท่านได้กระทำผิดสัญญาจ้าง ดังนี้


1. กรณีอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้าน โดยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากกรรมการนโยบายถึง 4 ครั้ง ถือเป็นการขัดระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 และฝ่าฝืนมติของกรรมการนโยบาย นอกจากนี้ยังไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักตรวจสอบภายในที่ได้ทักท้วงและขอให้ชี้แจงหลายครั้ง ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีขององค์การ


2. ผอ. ส.ส.ท. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง "ข้อ 13.3 เมื่อคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนงานดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายทุกๆสามเดือน" และ


"ข้อ 14.3 ประกอบข้อ 14.3.7 ผู้รับจ้างกระทำผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้ หรือหากปรากฏความอันเป็นเท็จในข้อเท็จจริง หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้รับจ้างได้ให้ไว้ในการเข้ามารับจ้างหรือรับตำแหน่งผู้อำนวย การ ส.ส.ท. ตามสัญญานี้"


การบอกเลิกจ้างครั้งนี้ ผอ.ส.ส.ท. ได้กระทำความผิดสัญญาจ้างข้อ 13.3, 14.3 ประกอบ 14.3.7 จึงอาศัยข้อตกลงตามสัญญาจ้างที่ ส.ส.ท.มีสิทธิเลิกจ้างผู้รับจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใดๆ


จึงเรียนมาเพื่อบอกเลิกสัญญาจ้าง และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านในการทำงานที่ผ่านมา


(รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ)

ประธานการรมการนโยบาย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธาระแห่งประเทศไทย

ลงวันที่ 9 ต.ค.58


อนึ่ง สำหรับการปลดนายสมชัยครั้งนี้ มีรายงานข่าวแจ้งว่านายสมชัยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน เมื่อวานนี้ (8 ต.ค.58) ยังได้เข้าทำงานและเข้าประชุมตามปกติ โดยนายสมชัยได้แถลงผ่านสื่อว่าจะฟ้องร้องในกระบวนการยุติธรรม

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ