เพิ่มพื้นที่ป่า-ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดลดปัญหาหมอกควันเชียงราย