เร่งวางมาตรการสกัด “นักสูบหน้าใหม่”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมควบคุมโรค เร่งวางมาตรการลดนักสูบ รองรับสถานการณ์ขึ้นภาษีบุหรี่

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค

 

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้ว่ามาตรการขึ้นภาษีบุหรี่ซิกาแรตในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลสำคัญทําให้อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่าในปี พ.ศ. 2534 อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มนี้ สูงร้อยละ 32 ซึ่งข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 อัตราการบริโภคยาสูบลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20.7 หรือคิดเป็น 11.36 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนในช่วงอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นนักสูบหน้าใหม่มากถึง 1.4 ล้านคน 

“การลดลงของอัตราการบริโภคยาสูบ มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีและราคาบุหรี่อย่างเห็นได้ชัด ในส่วนการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อมาสูบแบบเป็นมวนจากการแบ่งมวนขาย ร้อยละ 68.25 ขณะที่การซื้อเป็นซองอยู่ที่ร้อยละ 31.46 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเข้าถึงบุหรี่ในมิติของแหล่งซื้อ ผลการสำรวจยังพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่มาสูบจากร้านค้าใกล้บ้าน ร้อยละ 91.00 รองลงมาคือร้านค้าใกล้สถานศึกษาและที่ทำงาน ร้อยละ 2.98 และร้านสะดวกซื้อร้อยละ 2.65”

อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุด้วยว่าองค์การอนามัยโลก ได้กําหนดให้เป็นมาตรการขึ้นภาษีบุหรี่ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เช่นเดียวกับการห้ามโฆษณาและการส่งเสริมการขายบุหรี่ ซึ่งในส่วนบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ได้มีการปรับมาตรการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 1.สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข ในการจัดบริการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ 500 แห่งทั่วประเทศ 2.ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าโทรศัพท์ ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ(ศบช.) 3.กรมควบคุมโรค ผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% ภายในปี 2561 และ 4. ผลักดันให้มีมาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ในแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ