ภัยแล้งวิกฤตหนักขึ้น “นครราชสีมา-อุทัยธานี-พิจิตร” บางพื้นที่ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้