นักการศึกษา แย้ง คสช. ใช้ ม.44 ยุบเขตพื้นที่การศึกษา