ร้องปิดโรงงานเอทานอล จ.สุพรรณบุรี กลิ่นเหม็นคลุ้ง (คลิป)