ปิดโรงงานเอทาทอล จ.สุพรรณบุรีบางส่วน แก้ปัญหาภูเขาก๊าซ (คลิป)