ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง เขื่อนลำตะคอง เร่งปล่อยน้ำช่วยผลิตประปา