รพ.กรงปินังปรับการทำงานเนื่องจากขาดคนและเครื่องมือ